මඩකලපු දුම්රියේදී සිසුවියන් දූෂණය කිරීමට පිහි ගත් හයදෙනෙකු සුදානම් – දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය සිසුවියන් ගලවා ගැනීමට කළ සටන මෙන්න


uvl,mq ÿïßfha§ isiqúhka ¥IKh lsÍug msys .;a yhfofkl= iqodkï - Èia;%sla f,alïjßh isiqúhka .,jd .ekSug l< igk fukak
fld<U isg uvl<mqj n,d Odjkh jQ rd;%S ;eme,a ÿïßfha§ ldud;=rhka yhfofkl=f.ka úfoaYSh úYajúoHd,hSh isiqúhka fofokl= fírd .ekSug uvl<mqj Èia;%sla f,alïjßh lghq;= lr ;sfnkjd'

fuu ÿïßfha .uka l< úfoaYSh úYajúoHd,hSh isiqúhka fofokd fldgqlr .;a ldud;=rhka Tjqkag msys fmkajd ¥IKh lsÍug W;aidy ord we;s njhs jd¾;d jkafka'

fï wjia:dfõ uy;a NS;shg m;aj isá tu isiqúhka fofokd ÿïßh u.Skaf.ka wdOdr b,a,d isáh o Tjqkaj fírd.ekSu i|yd lsisfjl=;a bÈßm;aj fkdue;s njhs jd¾;d jkafka'

fuu ldud;=rhkaf.a .%yKfhka ñ§u i|yd ÿïßh ueÈßh ;=< whskl isrj isá tu isiqúhka fofokd meh ;=klg wêl ld,hla Tjqkaf.a ysßyerhg ,la jQ nj mejfikjd'

ÿïßh u.Ska fuh fkdoelald fia tu ia:dkfhka bj;aj .sh w;r tu ÿïßfhau .uka l< uvl,mqj Èia;%sla f,alï mS'tia' tï' pd,aia tu ia:dkfha hï l,yldÍ ;;a;ajhla mj;sk nj oek ta .ek úmrï lr ;sfnkjd'

túg Tjqka msys fmkajd tu isiqúhkag ;¾ckh lrñka wvkaf;aÜgï lrk nj oel läkñka ÿïßh fomd¾;fïka;=fõ m%Odkshl= yd cx.u ÿrl:kfhka iïnkaO fjñka fuu ;;a;ajh meyeÈ,s lr foñka tu ;re‚hka fofokd fírd.ekSu i|yd jydu ueÈy;a jk f,i b,a,d we;s njhs jd¾;d jkafka'

miqj ÿïßh k;r lr fmd,sia ks,OdÍka tu ldud;=rhka yhfokdj w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

tfukau úfoaYSh úYajúoHd,hSh isiqúhka fofokdj fmd,sish ndrhg f.k wdrlaIdldÍ f,i Tjqkaf.a .ukdka;h olajd /f.k hdug lghq;= lf<a Èia;%sla f,alïjßhf.a ueÈy;aùfuka njhs mejfikafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.