ලංකාවේ කෙල්ලෙක් පිටරට සැප බුකියෙන් හොයන්න ගිහින් නයිජීරියානුවෙක්ගෙන් කයි


,xldfõ fl,af,la msgrg iem nqlsfhka fydhkak .syska khsÔßhdkqfjlaf.ka lhs
uqyqKq fmdf;ka ñ;=re ù .ïmy m%foaYfha ldka;djlf.ka remsh,a wg ,laI yegmkaoyil uqo,la ,ndf.k jxpd lsÍfï fpdaokdjg wêlrKhg bÈßm;a flreKq khsÔßhdkq cd;sl ;reKhl= ,nk 20 jeksod olajd ßudkaâ Ndrfha ;nk f,ig .ïmy m%Odk ufyia;%d;a ã'ta' rejka m;srK uy;d kshu lf<ah'

ielldr khsÔßhdkqjd isÿl< jxpdjla iïnkaOfhka fld,a¨‍msáh fmd,sish uÕska w;awvx.=jg f.k fldgqj ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ .ïmy fldÜGdi jxpd úu¾Yk wxYh fldgqj wêlrKfhka l< b,a,Sula u; iellre .ïmy ufyia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< nj wêlrKfha§ i|yka úh'

.ïmy älauka mdf¾ mÈxÑ 29 yeúßÈ újdyl ldka;djf.a ieñhd úfoaY .;j /lshdjl ksr; nj;a ielldr khsÔßhdkqjd f*ianqla uÕska meñ‚,sldßhj y÷kdf.k meñ‚,sldßhg khsÔßhdkq rfgka ;E.a.la ,eî we;s nj;a tu ;E.af.a wvx.= r;arka i|yd nÿ f.ùug wjYH hehs mjid úáka úg ,xldfõ nexl= follg fufia uqo,a ner lrf.k we;s njg fmd,sish kvqj le|jQ wjia:dfõ wêlrKhg lreKq bÈßm;a lf<ah'

.ïmy fldÜGdi jxpd úu¾Yk wxYfha ierhka pkaok ^25410& iy fldia;dm,a .=Kfialr ^66319& hk ks,OdÍka meñ‚,a, fufyhjñka meñ‚,sldßh uqo,a ;ekam;a l< nexl=j, .sKqï úia;r ,nd .ekSug tu nexl= l<ukdlrejkag ksfhda.hla ,nd fok f,i;a iellref.ka m%ldYhla ,nd .ekSu i|yd fmd,sishg wjir ,nd fok f,i;a uyr nkaOkd.dr wêldßjrhdg ksfhda.hla ,nd fokakehs wêlrKfhka b,a,Sula lf<ah' tu b,a,Sï folg wjir ,ndÿka ufyia;%d;ajrhd iellref.ka isxy, NdIdj f;afrkjd oehs m%Yak lr isáh§ iellre Bg lsisÿ ms<s;=rla ,nd fkdÿka w;r kvqj úNd.fha§ NdId mßj¾;lhl= fkdue;s jqjfy;a .eg¨‍ Wodúh yels nj ufyia;%d;ajrhd fmd,sia ks,OdÍka wu;d újD; wêlrKfha§ mejeiSh'

iellreg lsisÿ kS;s{ iydhla fkd;snQ w;r iellre uqyqKq fmdf;ka ñ;=re ù ,xldfõ mÈxÑj isáñka ldka;djka /ila iuÕ ñ;=re ù uqo,a jxpd /ila isÿlr we;s njo wêlrKfha§ i|yka úh'

ñkqjkaf.dv - w;=fldar,

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.