තමාට ඒඩ්ස් බෝ කළ පෙම්වතාව නීතිය හමුවට ගෙන ගිය ගැහැනියක්


;udg taâia fnda l< fmïj;dj kS;sh yuqjg f.k .sh .eyekshla
;u l=vd ore isõfokd kskaog oeuQ ,Sid Tjqkg WKqiqï ydÿj ne.ska § ldurfha fodr iffuka jid msgjQfha iekiqï iqiqula fy<ñks'

—hdka;ï we;s…'' oeka b;ska …'' ‍fmdä úfõlhla .kak mq¿jks˜ tfia is;ñka ´ fidamdfõ È.dù cx.u ÿrl:kh fj; w; È.= lf<a n,d‍fmdfrd;a;= j,ska is; mqrjd f.kh'
m<uq újdyfhka Èlalido jQ isõore ujl jqjo ,Sid ;ju;a iqkaor reje;a;shl jQjdh' wef.a yoj; ldka;sfhka fj,S ;snqfKka wef.a wNs,dIh jQfha fmïjf;l= fidhd .ekSuh' tfyhska jfí wvú isidrd .sh wehg wjidkfha§ wújdylhkag iylrejka fidhd .; yels jfí wvúhla olakg ,enq‚' ´ th isidrd hñka .e<fmk iylrejl= fidhkakg mgka .;a;dh' ta ñka Èk lsysmhlg fmrh'

—ldf. yß wdorh" WKqiqu ug ´fk jqKd' ta yskaod fâáka jfí ihsÜ tll uf.a f;dr;=re m< lr meh lsysmhla .; fjkak;a l,ska lvjiï ;reKfhl=f.ka werhqï ,eì ;snq‚'˜ ,Sid lSfõ yomsß i;=áks'

cx.u ÿrl:kh fj; lvjiï ‘isïnd’ úiska tjd ;snQ m‚jqvh lshjQ ,Sidf.a is; WKqiqï jkakg úh' —I Love you Lisa˜ … hkakg m%;spdr f,iska lsis Èfkl kqÿgq isïnd fj; —uu;a Tng wdofrhs— hehs fmr<d ms<s;=re ÿkafka mudùu kqjKg yqre ke;ehs is;kq neúks'

ta rd;%sfha b;sß meh lsysmh yudr jk úg ‘flá m‚jqv’ Tiafia Wkqkaf.a f;dr;=re yqjudre lr.;a Tjqyq wjidkfha§ ‘fmïj;=ka’ njg m;aj isáhy'

—Bg yßhgu i;shlg miafi isl=rdod ? isïnd uf.a fodf¾ iSkqj kdo lroa§ uu Tyqj ms<s.kak .sfha Tyqj oel.kak biamdiqjla ke;sj'˜

ta rd;%sfha —isïnd l+kd˜ iu. jhska f;d,.dñka ud fndfyda foa l;d l<d …' ta jk úg;a uf.a orejka ksÈ iqj ú¢ñka isá neúka id,fha fidamdj u; isïndf.a isref¾ iqjh ú|.kak lsisu ndOdjla ;snqfKa keye˜

Ôú;fha m%:u jrg yuqjQ fuu kkakd÷kk ;reKhd yd wdorfhka nefokq muKla fkdj Tyqf.a ukfod< imqrd ,kakg ;rï ,Sid Tyqg jYS ù isáhdh'
—ta rd;%sfhka miq wms ks;r uqK.eiqKd' udihla folla .;fjoa§ …' ud .eíf.k we;s neõ oek.;a úg isïndg ta m‚jqvh fok f;la ud isáfha oeä fkdbjis,af,ka'

ta;a —Thd ;d;a;d flfkla fjkak hkafka˜ …' ud Tyqj je<|f.k mjioa§ Tyqf.a uqyqKg wdrEV jQfha mqÿuhg m;ajQ neõ y.jk fmkqula'

tfy;a ‘wi;=g’ jid .ksñka ore Wm; fjkqfjka iQodkï jk ,Sidg Wmldß jQ isïnd ffjoH kshuh mßÈ —ialEka

mÍlaIKh’ isÿlrk fudfydf;a§ o ,Sid wi,skau isáfhah' th wehg ffO¾hhla úh'
—iEu fohlau fyd|hs' Tng ,efnkak hkafka mqf;la˜ ffjoHjrhd mjioa§ isïnd wmyiqfjka isky jkakg W;aidy lrk yeá ,Sid f.a ;shqKq weig yiqúh'
tfy;a ta j. fkdúuid isákakg ´ j.n,d .;a;dh'

fï w;r isïnd ;ukag ld¾hd,fha jev wêl nj mjiñka f.org hdu Buo wvq l< w;r ,Sid ore m%iQ;sh i|yd frday,a .; jk neõ mejiQ úg —orejd ,enqkkï tkakï' uu ‍f,a olskak wlue;shs— mjiñka th u.yer isáfhah'

—yeufoau fï úÈyg fjoaÈ uf.a orejd fï f,dalh olsklï uu isáfh bjiqula ke;sj' ta;a ish,a, fjkia jqfKa ;;amr .Kklska˜ ,Sid l÷¿ i,kakg jQjdh' isfiaßhka ie;alulska fuf<djg wd orejd yqiau .ekSfï wmyiqj fya;=fjka úfYaI ldurhla fj; hjd ;snQ w;r orejdf.a ;;a;ajh widOH neõ oek.;a isïnd frday, fj; meñK ;snqfKa ,Sid l÷¿ j.=rjñka ;u orejdf.a Ôú;h /l fok f,i ffjoHjrekag mskafikavq jqjo Ôú; wdOdrlfhka yqiau .;a l=vd ‘ldhs’ Èk lsysmhlg miq i|ygu fofk;a mshd .;af;a ,Sid fukau isïndf.ao yoj; ii, lrjñks'

—ldhs˜ f.a urKfhka miq Èk isïnd ;ukag wh;a oE /f.k uf.a ksjfika msgù f.dia ;snqKd' wjidkfha§ orejdf.a wjuÕ=‍,g iyNd.s ù msgù .sfha yßhg wuq;af;la úÈyghs' lSm jrla ÿrl:k weu;=ï fokak W;aiy l<;a th id¾:l jQfha keye˜

;jÿrg;a isïnd .ek is;ñka ÿlaùu m%;sM, rys; neõ oek.;a ,Sid is; yodf.k wkd.;hg uqyqK fokakg is;=jdh' tfy;a Èkla ksji msßisÿ lrk w;r fïih u; isïndf.a w;a wl=ßka ÿrl:k wxlhla iys;j ‘weïn¾’ hk ku ,shQ fld< lene,a,la ,Sidf.a fk; .egqks' ta fudfydf;a isg ,Sidf.a is; le<fUkakg úh'

‘weïn¾’ lshk ku Tyq lsysm úglau lshd ;snQ ksid fldalg;a lshd ‘f*aia nqla’ yryd weïn¾ fidhd .sh ,Sid isïnd .ek ug Tn iu. l;d l< hq;=hs— lshd wehg m‚jqvhla ;enqjdh'

,Sid n,d‍fmdfrd;a;= jQ mßÈu jeä fõ,djla hkakg fmr weïn¾f.ka ms<s;=re m‚jqvh ,eì‚'

—isïnd tÉ'whs'ù' wdidÈ;fhla nj Tn okakjd we;s fkao@ …' weïn¾f.ka ,o ms<s;=r ,Sidf.a by fud< r;alrkakla úh' wjidkfha§ ;u ujg lreKq mejiQ ,Sid —fldhs foag;a˜ hehsis;d ‍f,a mÍlaIKhlg ,lajQjdh'

bka yßhgu foÈklg miq ,Sidg ÿrl:k weu;=ula ,enq‚' ta —wiqn m‚jqvhla˜ neõ ye.=fKa jyd ;uka yuqjk f,i ffjoHjrhd mejiQ neúks'

—,Sid Tn tÉ'whs'ù' wdidÈ;fhla˜ ud bÈßfha isá ffjoHjrhd mjioa§ ug f,dalhu fojk;a lrñka y~d jegqfka uf.a wirK ore megõ .ek isys lrñka' tÈk rd;%sfha ud isïndf.a ÿrl:kh ye~jQfha ßÿï fok yoj;ska'

—WU ug taâia fnda flrejd˜ ud fldamfhka oefjk jpkj,ska ,Sid oud .ioa§ Tyq th m%;slafIam lf<ah' lsisjla fkdokakd w; orefjla fuka ;ud taâia frda.sfhl= nj oek oeku isïnd ;udjo tu frda.hg f.dÿre lsÍu ;=<ska l< wmrdOhg o~qjï fokakg is;+ ,Sid wjidkfha§ NS;sh yuqjg isïndj f.khEug iu;a jQjdh' ta wkqj kS;sh yuqfõ jrolrefjl= jQ isïndj udi 28lg nkaOkd.dr .; lrkq ,eì‚'

—tÉ whs ù ffjrih YÍr.; ù ;snqK;a yßhg m%;sldr .;af;d;a fi!LH iïmkak Ôú;hla f.jkak mq¿jka' ta;a fkdokakd mqoa.,fhl=g ióm fjkak l<ska yeÕSï j,g jy,a fkdù fomdrla ys;=jd kï …' wo uu wr ieye,a¨‍fjka ysgmq ,Sidu ;uhs˜ weh mjikakSh'
.sh kqjK we;=ka ,jd j;a weoaoúh fkdyels neúka ta .ek is;Su mfil ;sìh§ ;u Èkm;d m%;sldr ksis f,i .ekSug is;k ´ w¨‍;a n,d‍fmdfrd;a;=jla is; o,ajdf.k isákakSh'
—ug .e<fmk iylrefjla ,enqfkd;a @ m%;slafIam ùfï wjodku ;snqK;a ud tÉ'whs'ù' wdidÈ;fhl= nj kï y.jkafka keye' ug wjYH wjxl fjkakhs' ke;=j ;j;a ‘isïnd’ flfkla fjkak ug ´fk keye’ ,Sid mjikakSh'

That’s Life iÕrdj weiqßks
ks,xld chiQßh
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.