ෆේස්බුක් නිර්මාතෘ ආගමක් ගැන හිතයි


f*ianqla ks¾ud;D wd.ula .ek ys;hs
fuf;la wkd.dñlfhl= f,i ;ukaj y÷kajd .;a f*ianqla ks¾ud;D udla il¾n¾.a wkd.ñl;ajh ms<sn|j ish oelau fjkia lsÍug iQodkï nj úfoia udOH jd¾;d lrkjd'

úfoia udOH mjikafka"  wd.ula ms<sn|j woyila ;u Ôú;hg meñK we;s nj udla il¾n¾.a i|yka lrk njhs'

miq.shod k;a;,a Èkh fjkqfjkao Tyq ish f*ianqla .sKqfï iqn me;=ï m‚úvhla tla lr ;snqKd' Tyqf.a tu iqn me;=ï m‚úvfhka miqj fndfyda fofkl= ta ms<sn|j il¾n¾.af.ka m%Yak lr we;af;a Tn wkd.dñlfhl= fkdfõo hkqfjks'

;ud miq.sh ld,iSudfõ§ ta ms<sn|j m%Yak l< nj;a ta wkqj ;uka wd.u jeo.;a f,i úYajdi lrk nj;a Tyq mjid ;sfnkjd'

fï ms<sn|j f;dr;=re jd¾;d lrk wefußldfõ we;eï fjí wvú fmkajd fokafka Tyqf.a ìß| fn!oaOd.ñlfhl= ùu fya;=fjka il¾n¾f.a jeä wjOdkhla nqoaOd.u fj; fhduqj we;s njhs'

tfiau il¾n¾.a 2015 jif¾ l< Ök ixpdrfha§ Tyq Ökfha IshEka ys fn!oaO úydria:dkhl wd.ñl j;dj;a i|ydo tlaj ;snq nj tu jd¾;d fmkajd fokjd'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.