බස් එකක කෙල්ලෙක් ළඟ වාඩිවුණ නාකි මනමාලයට එදා අමතක නොවෙන දවසක් වෙලා


nia tll fl,af,la <Õ jdäjqK kdls ukud,hg tod wu;l fkdfjk ojila fj,d
wxl,a wek,d n,kak tmd'' fïfla w, fkfuhs ;sfhkafk—

miq.sh ojil nia r:hl .uka lrñka isá ;re‚hlg w;jr lsÍug ;e;a l< ueÈúfha wiykldrfhl=g wfhl=g u;l ysák mdvula b.ekaùug tu ;re‚h iu;a ù ;snqKd'

tu wiykldrhdf.a PdhdrEmhla Tyqg fkdoefkk mßÈ ,nd .;a weh bkamiqj w,o fydhkafka hkqfjka uy yäka Tyqf.ka úuid we;' t;a iu.u úÿ,s fõ.fhka tu mqoa.,hd wiqk udrelr we;'

by; isoaêh ;re‚h úiska uqyqKqfmdf;a m<lr ;snqKq wldrh iy tu mqoa.,hdf.a pdhdremh my;ska n,kak'''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.