රඟපෑමට චිත්‍රපට නොමැති නිසා ගණිකාවක් වූ සුපිරි නිළිය


rÕmEug Ñ;%mg fkdue;s ksid .‚ldjla jQ iqmsß ks<sh
ol=Kq bka§h iqmsß k¿ /ðks Ldka iuÕ lnd,s Ñ;%mgfha rÕmE iqmsß ks<s Dhansika flá Ñ;%mghla i|yd rx.kfhka tlaùug iqodkï jkjd'

wod< Ñ;%mgfha ku iskï f,ighs bka§h udOH jd¾;d lr we;af;a'

Dhansika fuu Ñ;%mgfha .‚ldjlf.a pß;hla i|yd rx.kfhka tlaùu ms<sn|j fndfydafofkl=f.a wjOdkh fhduqõ ;sfnkjd'

fuf,i weh .‚ldjlf.a pß;hla i|yd rx.kfhka tlajkafka wehg rÕmEu i|yd Ñ;%mg fkd,eîu fya;=fjka njhs úfoia udOH jd¾;d lr we;af;a'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.