මහ වැස්සත් එක්ක රත්නපුරෙන් මතුවූ අරුම පුදුම මැණික් ඉල්ලම


uy jeiai;a tlal r;akmqfrka u;=jQ wreu mqÿu ue‚la b,a,u 
r;akmqr m%foaYfha fm!oa.,sl bvulska  jákd ue‚la b,a,ula u;=ù we;s njg jd¾;d  jk w;r  úh<s ld,.=Kh wjika lrñka uy jeis m;s; ùu;a iuÕ r;akmqr f.daKl=Uqr msgl=Uqr m%foaYfha bvulska fuf,i ue‚la b,a,u u;=j we;s njhs mejfikafka'


ue‚la b,a,u u;=ùu;a iuÕ m%foaYfha yd fjk;a m%foaYj,ska meñ‚ oyilg wêl msßia ue‚la b,a,ï f.dvoeófï ksr;j isák w;r f,dß yd ám¾ r:j,ska meñfKk msßia ue‚la b,a,ï f.dvoud tajd fjk;a m%foaYj,g m%jdykh lrkq oel.; yels njo jd¾;d jkjd'

Èjd - rd;%s foflau úYd, msßila ue‚la b,a,ï f.dvoeófï ksr;j isák w;r fuu ia:dkfhka yuqjk ue‚la ñ,§ .ekSu i|yd ue‚la fjf<÷kao úYd, jYfhka f.daKl=Uqr m%foaYhg meñfKk whqre oel.; yels nj mejfikjd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.