පෝරකය දෑස මානේ තියන් උපාධිය ගත්ත බමුණුසිංහගේ අහිංසක ඉල්ලීම


fmdarlh oEi udfka ;shka Wmdêh .;a; nuqKqisxyf.a wysxil b,a,Su
nïn,msáh m%foaYfha mÈxÑj isá fldaám;s jHdmdßl fudfyduâ ishdï >d;kh lsÍu iïnkaOfhka urK o~qju kshujQ Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il nuqKqisxy wdrÉÑf.a ,la‌ñK bkaÈl nuqKqisxy miq.shod Wmdêhla ,nd.;a wjia:dj Tng u; we;s'
tf,i urK o~qju kshuù Wmdêhla ,nd.;a m<uq mqoa.,hd f,i Tyq furg b;sydihg tlajqKd'

fufia oyila‌ ndOl ueo oeä W;aidyhlska hq;=j Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,fhka Ydia‌;%fõ§ idudkH ndysr Wmdêh Èkd.;a nuqKqisxy wdrÉÑf.a ,la‌ñK bkaÈl nuqKqisxy i|yka lr we;af;a ;uka bÈßfha§ mYapd;a Wmdêh yodrkakgo iQodkñka isák njhs'

tys§ Tyq ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.ka iy w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.ka tla‌ wdhdpkhla‌o lr ;sfnkjd'

ta ;ukag iudj fok f,i fkdfõ'

ish mYapd;a Wmdêfha§ ishhg ye;a;Ejla‌ foaYkj,g iyNd.s ùu wksjd¾h neúka ;ukag Bg iyNd.s ùu i|yd wjia‌:djla‌ ysñ lr fok f,ihs  Tyq b,a,d isákafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.