කහ සිවුරත් දරන් බුදුසරණ ගිය ප්‍රථම මුස්ලිම් දරුවා


ly isjqr;a orka nqÿirK .sh m%:u uqia,sï orejd 
ÈUq,d., wdrKH fiakdik b;sydifha m<uqjrg uqia,sï orefjl= nqÿ iiqkg tlaj ;sfí' wdrKH giakdikdëm;s ñ,a,dfka isßhd,xldr ysñhka udOH fj; woyia olajñka okajd isáfha uj úfoaY.;j isák fuu orejd yóâ biauhs,a kue;s mshd úiska fuu wdrfKHiakdikhg f.kú;a iiqka .; lrjQ njhs'

wjqreÿ 7 la jhie;s biauhs,a wia,ud kue;s fii orejd iiqka .;jQfha r;akmqf¾ isß iqo¾Ykd,xldr kñks'

ÈUq,d., fiakdikfha ñka by; isxy, øúv orejka meúÈ Èúhg we;=<;aj we;;a uqia,sï orefjl= iiqka .;jQfha uq,a jrgh'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.