සෝරත පොඩි නමගේ අනාගතය ශාන්ත පීතර් විදුහල බාරගනියි


fidar; fmdä kuf.a wkd.;h Ydka; mS;¾ úÿy, ndr.kshs 
—is÷— fg,s kdgH ,xldfõ fï ojiaj, b;du;a ckm%sh fg,s kdgHhla ' f.dvdla lÜáh  fï fg,skdgH bkak  fidar; fmdä yduqÿrjkag f.dvdla leu;shsfka'

Tkak wms oeka fï lshkak hkafka fï fmdä yduqÿrejkag rÕmdk —is÷— fg,s kdgHh .ekkï úia;rhla fkfjhs'

fmdä yduqÿrejkaf.a ljqre;a olskak ,efnkafka ke;s me;a;la .ekhs'

Tkak fmdä ku 2017 j¾Ifha  w¨‍;a mdilg we;=,;a fj,d ;sfhkjd'

fld<U Ydka; mS;¾ úoH,hg ;uhs wfma fï yqrenqyqáhj n|jdf.k ;sfhkafka'

Ydka; mS;¾ úoHd,h msh;=ud we;=¿ .=rejßhka .=rejreka fï fmdä yqrenqyqáhj  b;du;a wdorfhka ndrf.k ;sfhkjd'

ta wjia:dfõ PdhdrEmh my;ska n,kakflda

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.