ඇගේ මුළු ජිවිතයම වෙනස් කල හනු සැත්කම…………..කියවලම බලන්න…….


wef.a uq¿ ðú;hu fjkia l, ykq ie;alu…………''lshj,u n,kak……'
jhi wjqreÿ wfÜÈ t<s ;u kslg wjYH ;rug fkdjefvk nj wjfndaO lr.;a;d'tu ksid weh ;reK úhg m;a jk úg wef.a o;a tlsfkl .Efjk ;rï ,x jqkd'fuu ÿ¾,N frda.s ;;ajh cdkuh frda.s ;;ajhla ksid we;sfjkakla nj wef.a ffjoHjrhd wehg m%ldY l,d'tu ksid wef.a ykq ksis mßÈ fkdjeäu isÿ jk njo wkdjrKh l<d'fï ksid fï ;;ajh ÿre lr.eksug úYd, ie;alula lsÍug wjYH njo wkdjrKh l,d'tho wÈhrhka follska hq;a ie;alula nj wkdjrKh jqkd'uq,skau fuys m<uqjk wÈhr jk ykq j, úl,dx.;djh ÿre lsÍug wjYH ie;alu wehg isÿ l<d'fuysÈ wef.a ykq isria yd ;sria w;g lmñka th ksis f,i ilia l<d'fuhska miq udihl ld,hla wehg Èhruh mdkhka muKla ,nd .ekSug isÿjqk w;r udi yhlg miq weh h:d ;;ajhg m;a jqjd'jirlg muK miq fuys fojk wÈhf¾ ie;alugo weh Ndckh jqjd'fuysÈ wehf.a kslg ksis f,i ilia lsÍu isÿ l<d'fuhska t<s fcdakaiaf.a uq¿ ðú;hu fjkia jqkd'weh b;d Yla;su;a fukau m%sh ukdm uqyqKlg Wreulï lSug wehg yels jqkd'we;af;kau th fl;rï w.fkao@ weh wef.a ffjoHjrhdg wef.a fkdu| ia;=;sh m, lrd……

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.