අඳුරු වූ අමුතු අහසක් එක්ක කොළඹට පිටසක්වලයින් ගොඩබසී ? - වීඩියෝ


w÷re jQ wuq;= wyila tlal fld<Ug msgilaj,hska f.dvniS @ - ùäfhda
fjkodg jvd fjkia jQ w÷re wyila we;s ieoEjl fld<U .d¨‍ uqjfodr msáhg by< wyfia mshdUk mSßihla jeks hula o¾Ykh ù ;sfnkjd'

fï ms<sn|j iudccd, mqrdo l;dnyla we;sj ;sfnk w;r o¾Ykh jQ mshdUk mSßih jeks wdldY jia;=j ijia ld,fha fndfyda fofkl=f.a leurdfõo igykaj ;sfnkjd'

úYd, wdf,dalhlao iuÕska j.=reìula jeks ia:dkhlg fuu hdkh f.dvnE njg isoaêh weiska ÿgqfjl= mjid we;s w;r thska nei.;a msgilaj, Ôùkaf.a yevrej we;s msßila fj,|ie,a mqrd hïlsis j;=r gexlshla fidhkakg ù ;sfnkjd'

jeäÿr fidhd ne,Sfï§ oek.kakg ,eî we;af;a Tjqka msgilaj,l isg meñK we;af;a wdmsflda j;=r gexls fidrlñ lrf.k hdug nj;a tajdfha we;s Yla;su;anj ksidu Tjqka fj<|ie,a mqrdjg hñka tajd Tjqkaf.a hdkhg mgjdf.k we;s nj;ah'

isoaêh ms<sn|j iudccd, udOH Tiafia yqjudre jk ùäfhdajhs fï''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.