වැඩිම පිරිසක් එකවර ලිංගිකව එක්වන දිනය අදයි..! මෙන්න හේතුව


jeäu msßila tljr ,sx.slj tlajk Èkh wohs''æ fukak fya;=j 
f,dj úúO rgj,a l,ska l,g isÿflfrk wuq;=u iólaIK jd¾;d t<s olajd ;sfí'

fï w;r ;j;a wuq;=u iólaIK jd¾;djla miq.shod ì%;dkHfhka wka;¾cd,hg tla fjhs'

wod< jd¾;dfjka Tjqka fmkajdfokafka trg ldka;djka jeäu msßila ms<sis| .ekSu isÿjk Èkh ms<sn|jhs'

ta wkqj tys oelafjkafka trg fndfyda wUq ieñhka msßila fuf,i ,sx.slj tlajkafka ckjdß 02jk od njhs'

fndfyda msßila t<suyka l|jqre we;=¿ úúO ixpdrhka isÿlsÍu w;r;=r fuf,i ,sx.slj tlajk njg tu jd¾;dfõ jeäÿrg;a fmkajdfokafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.