ලොව ලොකුම දම්සක් මුද්‍රා බුද්ධ ප්‍රතිමාව මානෙල්වත්තේ


f,dj f,dl=u oïila uqød nqoaO m%;sudj udfk,aj;af;a
O¾u pl% uqøj ksrEmKh flfrk f,dj úYd,;u nqoaO m%;sud jykafia fukau furg úYd,;u nqoaO m%;sud jykafia jk udfk,aj;af;a bÈjQ O¾upl% m%j¾;k ;sf,dalYdka;s nqoaO m%;sudjykafia ff;%ksldhsl uyd ix>r;akfha iyNd.s;ajfhka wo ^18& ksrdjrKh lrkq ,eìK'
wä 40 la Wie;s" fgdka 20 la n/;s fï m%;sud jykafia  miaf,daj,ska bÈlr rka wdf,am lrkq ,en we;' m%;sud jykafia ;ekam;a lr we;af;a o wä 60 la Wie;s mia uy,a ioyï mdhla u;h' fï wkqj wä ishhlg jvd by<ska msysá fyhska m%;sud jykafia le,‚ .x ñáhdj; mqrd iEu w;lgu Èiafõ'
udfk,aj;a; bvu ckdêm;s fÊ wd¾ chj¾Ok uy;d iy t,skd chj¾Ok uy;añhg wh;aj ;snQ foafmd<la jk w;r 1962 ckjdß 20 jeks od udfk,aj;= úydrhg mqcd fldg ;sfí' miq ld,Skj udfk,aj;= uy úydrfha kdysñhka f,i jev  isá lkavlal=,fï Oïuls;a;s ysñhkaf.a werhqñka 2002 jif¾ udfk,aj;= úydrhg jevu jQ fndaod.u pkaÈu ysñhka úiska úydr ixj¾Okh l<y'
fï jk úg udfk,aj;= úydrh wOHmk úoHdmSGhlska" nqoaOY%djl wOHmk mqyqKq wdh;khlska iy  kd.dkkao cd;Hka;r fn!oaO úYaj úoHd,h we;=¨‍ wx. /ilska iukaú;h' 
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.