සමලිංගික විවාහ ගැන ජනපතිගේ තීරණය ඇමති හෙළි කරයි


iu,sx.sl újdy .ek ckm;sf.a ;SrKh weu;s fy<s lrhs
Ô'tia'mS ma,ia iykh ,nd.ekSu i|yd bÈßm;a lr ;sfnk l%shdldÍ ie,eiafï i|yka iu,sx.sl újdy kS;sh we;s lsÍfï fhdackdj ckêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska bj;a lr oeuQ nj uqo,a rdcH wud;H ,laIauka hdmd wfíj¾Ok wo ^17& i|yka l<d'

bÈßm;a lr ;sfnk l%shdldÍ ie,eiafï i|yka fhdackdj,ska rgg l%shd;aul lsÍug fkdyels fhdackd l%shd;aul fkdlsÍug;a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d ;SrKh lr ;sfnk njo Tyq mjid isáfha wo meje;s udOH yuqjl§hs'

tys§ Tyq i|yka lf<a —tal odkakj;a tmd lsõjd' fï rfÜ u;hla we;s fjhs lsh,d'' wmsg wfma ixialD;shla ;sfhkjd' tajd fï rfÜ l%shd;aul lrkak neye' kS;s.; lsÍula ms<sn| oekqï §,d ;snqKd…wms tajd ms<s.;af;a keye' ;j wjqreÿ 100 lska tal .ek iudcfha ;sfhk u;h wkqj ta ldf,a bkak foaYmd,lfhda tal ;SrKh lrhs'˜ hkqfjks'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.