ඔබාමා පවුල ධවල මන්දිරය හැරයද්දී ලොවක් නොදැකපු දෙයක් එලියට එයි


Tndud mjq, Oj, ukaÈrh yerhoa§ f,djla fkdoelmq fohla t,shg ths
ckm;s Oqrfhka iuq.ekSu;a iuÕ f,dal n,j;d jQ ckdêm;s Tndud ish mjq, iuÕ Oj, ukaÈrfhka kslau hdhq;= jkafka kj ckm;sjrhd jQ g%ïma fj; Oj, ukaÈrh Ndr lrñka'

fuf,i iuq.ekSu isÿjk wjia:dfõ Tndudf.a Èh‚hka jk Sasha iy Malia óg jir oyhlg fmr Oj, ukaÈrfha l< m%:u ixpdrh isÿl< wjia:dj oelafjk PdhdrEm fm<la wka;¾cd,hg tlaù ;sfnkjd'

tu wjia:dfõ Oj, ukaÈrh keröug meñ‚ Sasha iy Malia ms<s.kafka tjlg ckdêm;sj isá Bushf.a Èh‚hka jk Jenna Bush iy Barbara Bush úiska'

wod< PdhdrEm fm< Tjqka úiska wka;¾cd,hg tlalr we;s njghs úfoia udOH j, jeäÿrg;a i|yka jkafka'

tu PdhdrEm fm< my;ska


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.