පහරදී රෝහලේ හිටපු බිරිඳට කැතම වැඩක් කරපු කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ නරුම ස්වාම පුරුෂයෙක්


myr§ frdayf,a ysgmq ìß|g le;u jevla lrmq lE.,a, m%foaYfha kreu iajdu mqreIfhla
ish mqreIhd myr§u ksid lE.,a, uy frdayf, m%;sldr ,nñka isá tlaore ujlg h<s Bfh ^5od& w¨‍hu iajdñmqreIhd meñK myr foñka isáh§ frday,a ld¾h uKav,h úiska fírdf.k we;s ldka;djla ms<sno lE.,a, uy frdaf,ka jd¾;d fjhs'

fuf,i m%;sldr ,nñka isákafka lE.,a, m%foaYfha mÈxÑ 29 yeúßo tlaore ujls' lE.,a, uy frdayf,a m%;sldr ,nk ldka;dj ish ieñhd iu. wukdm ù orejd /f.k ujqmshka <.g f.dia Ôj;a fjñka isg we;'

miqj Tyq ìßh mÈxÑù isák ksfjig f.dia myr§ we;s w;r" wehf.a ujqmshka úiska lE.,a, uy frday,g wehj we;=<;a lr isg we;'

Bfh ^15od& w¨‍hu h<s fuu ldka;djf.a ieñhd weh ne,Sug lE.,a, uy frday,g f.dia fkajdislj m%;sldr ,nñka isá ish ìßhg myr§ we;' fï wjia:dfõ frday,a ld¾h uKav,h weh fírdf.k we;'

 Wmqgd .ekSu uõìu mqj;amf;ka
ouqKqfmd< - pñkao ch,;a

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.