මව පියා අහිමිව ළඟින් සිටි මිත්තනියත් ප්‍රතිඵල දකින්නට පෙර සමුගගෙන ගිය අතරේ වෛද්‍ය පීඨයට තේරුනු පන්තියේ කාඩ් මාර්ක කළ තිසරගේ කඳුළු කතාව


uj mshd wysñj <Õska isá ñ;a;ksh;a m%;sM, olskakg fmr iuq.f.k .sh w;f¾ ffjoH mSGhg f;arekq mka;sfha ldâ ud¾l l< ;sirf.a l÷¿ l;dj
Ôúf;a wmsg tk iuyr m%Yakj,g úi÷ï fydhkak f.dvla wudrehs' ta;a fudk m%Yak wdj;a Ôúf;a ch.;a; ñksiaiq .ek wms ´ks ;rï wy,d ;sfhkjd' fï lshkak hkafk;a ta jf.a l;djla' Tyq fujr meje;ajqKq wfmdi Wiiafm< úNd.fhka by<skau iu;ajqKd' ta .ek ;uhs fï l;dj''''

w$ ;Uq;af;a.u fn,a,kalvj, úoHd,fhka idudkH fm< iu;a jk ;sir A idud¾: 6la yd B idud¾: 2ll=;a tl S idud¾: hl=;a wrka úYsIag f,i iu;a fjkjd' Tyq i;= olaI;dj oek.;a tu mdif,a .=rejßhka jk bkaÈrd ùrlafldä yd ,laIañ ñia ;sirf.a ÿlauiq lÿ, l;dj iu. w,ag%d Wiia wOHdmk wdh;kfha ysñl/ .dñ‚ uy;dg ;sir ndr fokjd' ;sir Wiia fm, ioyd wkqrdOmqr uOH úoHd,hg we;=¿ fjkjd'

l=vd l,u mshd ;sir g wjqreÿ tlla jf.a ldf,§ w;ayer .sh o uj ;sir g b.ekaùu ioyd úfoaY .;fjkjd' kuq;a wjdikdjlg uj;a 2010 jif¾È " ;sir l=vd wjêfha §u Ôú;fhka iuq.kakjd'
bka miqj ñ;a;ksh ;sirg W.kajkak fkdúÈkd ÿla úÈkjd'

w,ag%d wdh;kfha .dñŒ wkal,a ;uhs ;sirg Wiia fm, ish¨‍u wjYH;d imqrkafka' f.or kjd;eka §, ish¨‍ mka;s ioyd Wmldr;a lrkjd' ta jf.au ;sir úfõl ld,j,g mka;sfha ldâ fpla lrkjd" jev lrkjd' ;sirg ta fjkqfjka f.ùula lrkak;a .dñŒ wkal,a wu;l lf,a keye' ;sir ta uqo,;a wOHdmkh fjkqfjka úhoï lrkjd'

m,uq j;dfõ 2015 Wiia fm, ;sir B _ 1 " C- 2 la wrka úNd.h iu;a ta;a ffjoH mSGhg <l=Kq uÈ' .dñŒ wxl,a ;sirg wdfhu;a msfhla jf.a Wmldr lrkak bÈßm;a fjkjd'

mq;d wdfh úNd.h lrkak uu úhoï lrkjd lsh,d' ;sirf.a fofk;a lÿ,ska f;;a fjkafk wysñ msh fikyi ;ukag .dñŒ wxl,a f.ka ,efnk ksid' mka;sfha jev j,g;a Wmldr lrk w;r ;sir fojk jr úNd.h ,shkjd'
wjdikdjlg m%;sM, tkak biair,u ;ukag uj jqk wdor‚h ñ;a;‚h ñh hkjd'

ckjdß ui 7 fjksod Wfoau wdmq m%;sM, ;sirf.a lÿ¨‍ l;dj ;j;a me;a;lg fmrf,kjd' m%;sM,h A - 2 " B - 1hs' Èia;%slalfha 42 ffjoH mSGhg ;sir f;aß,d' úNd. wxl 2878011
uj" mshd" ñ;a;ksh wysñ ;sir ffjoH jrfhla fjkak ;rï jdikdjka; fj,d'
ta;a ;sirf.a wkd.; úhoï .ek Tyqg ;sfhkafka nhla'

foúhka jf.a ;udg msysg jqk .dñŒ wxl,a ;udg msgq fkdmdk nj ;sir fydÈkau okakjd' ta;a ;sir g nrla fjkak ys; fokafk kE' ta ksidu iriú hkak ;sir uqo,a fydhkak w,ag%d wdh;kfha mka;s j, jev lr,d uqo,la Wmhkjd' ;udf.a wkd.;h fjkqfjka'

fjk;a orejka ffjoH mSGhg f;frkfldg foudmshka f.ka hdk jdyk' bvlvï" úfoia ixpdr" mß>Kl " ,emafgdma " ÿrl;k ;E.s ,nkjd' ta;a ;sir *el,aáfha bf.k .kak fmd;a .kak" fndaäug " ;ukag u lsh, weÿula .kak mka;sfha ldâ fpla lrkjd'

;sirf.a ,smskh
;sir ldúkao Èidkdhl
wxl 86"
u,ajdfka.u"
;,dj'
ÿrl;k wxlh'
¬94772786807

ys; we;akï m; l=vdo lsh, lshukla ;sfhkjd'''''
;sirf.a ðú; l;dj yefudagu wdo¾Yhla ta ;sir i;= fkdmiqng W;aidyh ksiduhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.