ජනතාවට වැදි බණ නොකියා -තෙවරප්පෙරුම දුන්නු ආදර්ශය(ඡායාරූප)


ck;djg jeÈ nK fkdlshd -f;jrmafmreu ÿkakq wdo¾Yh^PdhdrEm& 
fï rfÜ foaYmd,k kdhlhska ck;djg fl<ska hkak lsh,d lSfhka lS fokdo fï w;ßka fl<ska hkafka''

f.dv fofkl= ck;djg jeÈ nK foaYkd lrkjd ú;rhs' Tjqka lrkafka tajdhska wks;a me;a;'

yeu foaYmd,k kdhlhdu wdo¾Yu;a úÈhg jevl lr,d ck;djg fmkakqjdkï wksjd¾hfhka ck;dj;a fyd| foaj,a j,g yev .efikjd ksh;hs'

wdo¾Yu;a jev  lr,d fmkajk ck;d kdhlfhd;a fï w;ßka lsysm fofkl= yß bkakjd'

ksfhdacH weu;s md,s; f;jrmafmreu uy;d;a Tkak wdo¾Yu;a jevla lr,d ;sfhkjd'

ta fjk uql=;a fkfjhs' ;ukaf.a f.j;af;a t<j¿ j.d lr,d fï jk úg M,odj;a fk<df.k ;sfhkjd'

n,kakflda fï jf.a yefudau jqKdkï fldhs;rï kï fyd|o@
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.