දමිත් අසංක ප්‍රසංග වේදිකාවට සමුදෙයි


oñ;a wixl m%ix. fõÈldjg iuqfohs 
fhdjqka mrmqf¾ ;reK ;re‚hka w;r ckm%sh .dfhlfhl= jQ oñ;a wixl ;j;a jirlska muK m%ix. fõÈldjg iuqfokak ;SrKh lr we;s nj oek.kakg ,efnkjd'

iïuqL idlÉPdjl§ Tyq fï ms<sn|j mjid we;s w;r zzfï ßÿïzz kñka Tyqf.a kj;u .Sh t<soelaùfuka miqjhs fï ms<sn|j Tyq ;SrKhla f.k we;af;a'

Tyq tys§ jeäÿrg;a woyia olajd ;snqfKa fuf,iska'''

uu f.dvla fj,djg uOHu m%;smodj ;uhs wkq.ukh lrkafka' wo ldf, ta jpkfha f;areuj;a okafk ke;s iudchla ;sfhkafka' wms lE flda .eyqfj ke;s jqKdg jev álla lrf.k hkjd' oekg ‘B fï,a’ lshk kñka ix.S; lKavdhula mgka .;a;d' cd we, ;uhs wms mqyqKqùï lrf.k hkafka' th je,a,jdhg wrf.k hkak woyia lr,d ;sfhkafka' ta jf.au uu ;j wjqreoaolska ú;r m%ix. fõÈldjg iuqfokak woyia lr,d ;sfhkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.