ලංකාවේ අඩුම මුදලකට ලබාදෙන අලුත්ම මෝටර් රථය මෙන්න


,xldfõ wvqu uqo,lg ,ndfok w¨‍;au fudag¾ r:h fukak
fudag¾ r: iïnkaOfhka kï fï jk úg ,xldj ;=< tl tl l;d hkjd'

wvqu uqo,g fok jdyk" ta jf.au ,xldfõ bÈfjkjd lshk jdyk tl,ia lsÍfï l¾udka; Yd,dj'

Tkak ta l;d fï l;d fkjfjhs' ,xldfõ wvqu uqo,g fok jdykhla .ek ;uhs wms  oeka fï lshkak hkafka'

fï jdykh kï lr,d ;sfhkafka Z100 lsh,d' 1000iSiS txðka Odß;djfhka  hqla; njhs jd¾;d fjkafka'

fldfydu yß ,xldfõ fï jk úg ;sfhk l=vd fudg¾ r: j,ska ne¨‍ju .=Kd;aul njhs jeähs lsh,hs wdrxÑh'

fuh Ökfha ksIamdÈ; jdykhla jk w;r ,xldfõ tl,ia lghq;= isÿlrk njhs wdrxÑ fjkafka'

wdrxÑfha yeáhg fuu jdykh remsh,a ,laI 20l muK uqo,lg ,ndfok nj jd¾;dfjhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.