ඩෙංගු මාරයා අගමැති ආරක්ෂක අංශ නිලධාරිනිය බිලිගනී


fvx.= udrhd w.ue;s wdrlaIl wxY ks,Odßksh ì,s.kS 
fvx.= WK frda.h je,£fuka w.%dud;H wdrla‍Il wxYhg iïnkaOj fiajfha kshq;= fmd,sia ldka;djla ñhf.dia we;'

ñhf.dia we;af;a yïnkaf;dg f.dkafkdarej m%foaYfha mÈxÑj isá ã'tÉ' p;=ßld fiõjkaÈ kue;s 22 yeúßÈ wújdyl ldka;d fmd,sia fldia;dm,ajßhls'

fvx.= WK frda.h je,£ fld<U" l¿fndaú, frday,g we;=<;a lr m%;sldr ,nñka isák w;r;=r bl=;a 28 Èk weh ñhf.dia we;'

ñh.sh ldka;d fmd,sia fldia;dm,ajßh f.dkafkdarej úÿyf,a úÿy,am;s ã'tÉ' ksu,a uy;df.a fogq Èh‚hhs'

p;=ßld fiõjkaÈ fufkúhf.a wjika lghq;= fmf¾od ^31od& miajrefõ fmd,sia f.!rjdpdr ueo úYd, msßilf.a iyNd.S;ajfhka f.dkafkdarej fmdÿ iqidk N+ñfha§ isÿflß‚'

yïnkaf;dg - uqksodi fyÜáwdrÉÑ

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.