යාලදී සුනාමියට අසුවී සියල්ල අහිමි වූ මවගේ සංවේදී කතාව


hd,§ iqkdñhg wiqù ish,a, wysñ jQ ujf.a ixfõ§ l;dj
r< oyj, .sks ria‌kh weÕ ojhs' wjg úh<S .sh .yfld<h' wm isáfhaa hd, wNh N+ñfha .sksfldK È. uqyqÿ ;Srfha msysgd ;snQ ixpdrl i*dß fydag,h bÈßmsgh'

ta óg jir tfld<ylg by; ,xldjg iqkdñh lvd je§fuka jir myla‌ muK bla‌u .sh wk;=rejh'

ta jk úg t;ek fydag,hl fiahdjla‌ j;a ;snqfKa ke;' ;snqfKa lsishï f.dvkeÕs,a,l mdouhs' mdoug Wäka we;s ghs,a we;sß,a, bß;<d f.dia‌ we;o th úkdY ù ke;' mdoug u|la‌ bÈßfhka oejeka; Woï /<s myla‌ iys; ia‌udrlhla‌ wyig keÕS isáhs'

fïl tod yßu w,xldr ixpdrl ksjykla‌' yßu ,ia‌ik ;ekla‌' wm /f.k wd ßhEÿrd lshhs'

ta 2004 jif¾ foieïn¾ 26 jeksodh' yßhgu wog jir 11 lg by;h' Woï r< úiska f,dúka wvla‌ .s, .;a wjdikdjka; ojih' tÈk f,dj 2"50000 l g Wka ysá.uka Èú .uk ksud lrkakg isÿjQ ojih' Y%S ,xldfõ 40"000 la‌ fokdg w;ajQfha o ta brKu uhs'

tÈk fï fydag,fha úfoaYsl ixpdrl mjq,la‌ o k;r ù ;snqKd' tu mjq,g ;reK ,dxlsl ujla‌" iqÿ cd;sl wef.a ieñhd yd Tjqkaf.a ore fofokd we;=<;a jqKd'

tod Tjqka k;r jQ ldurh iqkdñfhka miq w;=reoka ù .syskah' t;ek ;ssnqfKa bß;<d .sh ghs,a we;sß,a, muKhs' ta fydag,fha kjd;eka f.k isá 47 la‌ jQ úfoaYsl msßig o .e,ùula‌ ,enqfKaa ke;'

fï lshk Èkhg fmr Èk tu fydag,fha kej;S isá .=rejßhla‌ wmg yquqjqKd' weh wre‚ uq;=l=udrK uy;añhhs' weh lshd isákafka by; i|yka mjqf,a Woúh tu fydag,hg meñfKkq ;ud ÿgq njhs'

wre‚ yd wef.a ieñhd hd,g f.dia‌ wdmiq msg;a ù we;af;a 25 jeksod ikaoHdfõhs'

—wms tod wdmiq tkak iQodkï fj,d fydag,fhka msg;g wdjd' t;fldg ;uhs Th lshk wh t;kg meñ‚fha' ug fyd|g u;lhs fldg l,siula‌ yd í,jqihla‌ we|.;a ;reK ldka;djla‌ l=vd ore fofokl= iuÕ r:fhka neia‌id' msßñ <uhska fofofkla‌' ta whg ;snqfKa iqÿ yula‌'

ta;a ;reK uj ;,t<¨‍ isxy, ldka;djla‌' wE yßu läir f,i orejka ysla‌ujd .;a;d' tfukau wef.a l%shdYS,S m%shukdm nj bia‌u;= ù fmkqKd' wk;=rej r:fhka ng iqÿ cd;slhd wef.a ieñhd úh yels hhs ug is;=Kd'

B<Õg úhm;a hqj<la‌ r:fhka neia‌id' orejka fofokd iskdfjñka bÈßhg Èõjd' ldka;dj bx.%Sis niska orejkag l;d l<;a wef.a WÉpdrKh isxy,g yqrehs' fï fjkia‌lï ksihs Tjqka ;Èka uf.a isf;a /÷fKa'

fï m%S;su;a uj muKla‌ b;sß ù wksla‌ ish,a,ka Woï r<g ì,Sù we;ehs hkak weiSu;a yo lïmd lrjkjd'

wre‚ ta isÿùu úia‌;r lf<a ta úÈhg' weh ksjerÈh' ta ;reK uj miq l,l wef.a Nhxlr w;aoelSï w,,d ,shQ fmdf;a i|yka f;dr;=re wef.a idla‌Ish yd fyd¢ka .e<fma'

tod ta r:fhka nei .sh ;reK uj fidkd,sh' fidkd,s oer‚h.,h' ore fofokd úl%ï yd ks,a h' ieñhd bx.%Sis cd;slhl= jQ ia‌àjka ,sfikan¾.a h' úhm;a hqj< wef.a uõmshkah' fï whf.ka ;reK ujg yer wka lsisjl=g wdmiq heug Ôú;h bv ÿkafka ke;'

;u mjq, fufia úm;g m;a ùfuka t;ek b;sß jQfha ;j;a mgdpdrdjla‌' uy;a N%dka;shg;a isysúl,Ndjhg;a weo jegqKq ;reK fidkd,s h<s Ôú;h f.dvk`.d .ekSug lf<a uy;a igkla‌' fï ish¨‍ ÿla‌ fõokd f.dkq fldg weh fmd;la‌ ,Sfõ wdmiq tx.,ka;hg f.dia‌ l,lg miqh'

ta fmd; r< Wve h' weh ta Nhxlr oji .ek lshkakg mgka .kafka fufiah'

—tla‌jru ihqrg nEjqïj .sh je,s;,dj u; jQ ks,a Èia‌khla‌ muKla‌ f,i id.rh Èia‌ úh' r<l fmKleá tu nEjqu iQrdf.k meñK wfma ldurh yd bka Tífí udhsu w;r jQ Wi ihsm%ia‌ ;=re foig <`.dfjñka ;sìK'

fmKleá /,sj,g yerefKah' /,s fjr< fl<jr jeáhg by<ska mekafkah' uqyqo flÈklj;a fï ;rï rg ;=<g wdfõ ke;' /,s oeka oeka jvd ÿUqre yd w¿ meyehg yeßK' ish¨‍ /,s meñfKkafka lvdì| f.k le,f;ñks' tajd m%pKa‌vh' Nhxldrh' uu ia‌àõg lE.eiqfjñ' tfõf,a Tyq isáfha kdk ldurfhah'

fidkd,s l=vd mq;=ka fofokdo weof.k fydag,fhka t<shg Èjhhs' weh Èjhkafka bÈßfha kj;d we;s Ômar:h fj;gh' weh Èj wdfõ ;u uõmshkaf.a ldurh bÈßfhka jqj;a Tjqkaf.a fodrg ;Ü‌gq lsÍug fyda lE .id lSug wehg yels ù ke;'

ieñhdo r:hg f.dvjQ miq Tjqka /.;a Ôma r:h fõ.fhka bÈßhg wefohs' tfy;a j;=r wdfõ thg jvd fõ.fhks' ta ufyda>hg Ômar:h hg úh' bkamiq bÈßhg wefok c, l|g wiq jQ fidkd,s lf<a Ôú;h urfKka .,jd .ekSug igka lsÍuh' weh c,h hgh' ;kslr uv mdg f,dalhla‌ weh jgd we;' oEia‌ ;+< o uqfjyso je,s msÍ mmqj ;Èka ßÿï fohs'

c, l| weh;a weof.k bÈßhg .,d hhs' .ia‌j, w;= yd m÷re j, weh .efghs' weh c,hg keuKq w;= w.la‌ veye.kS' ysig Wäka c,h nUrhla‌ fia lerflhs' weia‌j,o uqj ;=< o je,sh' leia‌i iuÕ uqúka f,a msgfõ' l,siu f;; nßj nrh' weh th .,jd ouhs' wk;=rej weh weo jegqfKa uv j.=rlgh'

ñksia‌iq weh oel Èj tk úg weh uv j.=f¾ tfrñka isáhs' ksrej;ska isá wehg ñksfila‌ ;u lñih .,jd wef.a bK jgd wkaojhs' wk;=rej nf,ka fuka f.dvg wÈ;s' wk;=rej weh f.k hkafka jk Whfka ld¾hd,h fj;h'

wef.a Èú /lS we;' tfy;a wef.a orejka fldfyo Tjqkaf.a Èú /lS we;akï' ljqreka fyda Tjqka o fidhdf.k tkjd kï weh is;hs' iqÿ jEka ßhla‌ ths' tys wef.a orejka ieñhd isá;ao@ ke;' tys ke;'

weh bka miq f.k hk ,oafoa frday, fj;h' weh frday,a nxl=jl b|f.k isáhs' wef.a j<¨‍ lfrys .eUqre iSÍï h' thska f,a .,hs' mh m;=f,a lemqï ;=jd,h' thskao f,a .,hs' wef.a isf;kao f,a .,hs' ;=jd, msßisÿ lr fõ,jd.kak fyÈhla‌ lshhs' tfy;a wef.a isf;a we;s .eUqre ;=jd,h lsisfjl=g fkdfmfkhs'

kej; g%la‌ r:hla‌ ths' th Èú fírd.;a whf.a wm%d‚l isrerej,ska msÍ we;' tfy fufy l,n,fhka ÿjk ffjoHjre" fyÈhka" f;; nß; ù .sh isreßka je;sÍ we;s .eyekqka ñksiqka" w;r weh b| isáhs' weh ;ud we| isá f;; nß; ks,a lñih .,jd fyÈhl f.k ú;a ÿka à I¾Ü‌ tl we| .kshs'

.s,ka r:h l=vd <uhl= f.kú;a isà' ‘ljqo fï <uhd lõrej;a w÷kkjdo@’ ffjoHjrfhla‌ lE .id wihs' weh .dgñka r:h fj; hhs' ta u,a,So@ fmdämq;df.a ll=f,a Wmka ,mhla‌ jQ nj weh okshs' ielfhka ll=,a folu mÍla‌Id lr n,hss' ke;' fï Tyq fkdfjhs'

;j;a g%la‌ r:hla‌ ths' Tjqka fíreKq ;j wh fidhd f.k we;' ú,dmhla‌ weisK' zud lsis Èkl fujka lE .eiSula‌ wid ke;' th fld;rï ìysiqKq o ld,lKa‌‚o'

weh wk;=rej frday,a uD; YÍrd.drh fj; hhs' óg meh lSmhlg fmr m%S;su;a idvïnr ujl yd ìß|l jQ weh mrK í,ekaflaÜ‌gqjla‌ bK jgd ojgd f.k u< ñkS w;ßka weúo hhs' uq¿ mjq,u isáh yels uD; YÍrd.drhg fï hñka isákafka ienúkau fï ud o@ weh ;udf.kau wihs'

wef.a ieñhd fkdlshdu f.dia‌ h' iqqr;,a ore fofokd jk úl%%ï yd ks,a o ke;' whg wef.a f,dalhu wysñ ù f.dia‌h' kej; fkdtk f,ih' lsisod fkdtk f,i h'

;j iq¿ fudfyd;lska t<sh jefgkjd we;' fyg jkq we;' fldhs f,ilska fyda fyg oji Wodfjkjd olskag ug jqjukd fkdùh' wehg wjYH ù we;af;a ;jÿrg;a ;u orejka ieñhd Ôj;=ka w;r ke;ehs hk woyiska bj;a ù isàugh'

wehg b;d fjfyilr fohla‌ jkafka orejkaf.a fmr l%shdldrlï yd joka u;lhg ta fuka je<lS isàuh' tajd h<s h<s;a u;lhg keÕSfuka weh h<s h<s;a iqkdñ r< ;=}< .S,S hhs'

—uf.a orejka i|yd ud l< ish,a, w;yer oeóug isÿ ù ;sfí' f.ù .sh udi lSmh ;+< uu ta is;=ú,af,ka i,s; fjñka wef|a me;a;la‌ w,a,d f.k isáfhñ' ug ks;r Tjqka wefihs oeefkhs' jeä l,a fkdf.dia‌ uu Èú f;dr .kafkñ' tfy;a ta jk ;=re uu fï fõokdj ú| .kafka flfiao@˜

fï isÿùïj,ska wk;=rej weh fld<U {d;s ksjfia .; lrk ÿla‌nr Ôú;h fmdf;a úia‌;r fõ' ldurl yqol,dj fjfihs' lsisfjl=} yd l;d lsÍfuka je<lS isáhs' u;a j;=r mdkh lrhs' tajdg ksÈ fm;s uqiq lr fndhs' zúfgl uu uq¿ ;ekaf.g hñ' ug ue‚la‌ lgqj <Õska lmd .; yelsh' tfy;a ish¨‍ msys iÕjd we;' uu fõokd kdYl l=mams;a iu. ksÈ fm;s /ia‌lr .kakg W;aidy lf<ñ'

iqkdñfhka isõ uilg miqj ia‌àõ yd nd, mq;= ks,af.a isrere y÷kd f.k ;sìK' bkamiq lSm Èkla‌ weh úkdY ù .sh fydag,h olskakg meñK we;'

fydaag,fha kdu mqjrej ^hd, i*dß fydag,h& ìu weo jeá,dh' fydag,fha fNdackd.drh msysá fldkal%SÜ‌ l=¨‍kq w;r weh weúÈhs' wE;g jkakg msysá Tjqkaf.a ldur ìfuys m¿ÿ jQ iEu ;eklskau l=vd m÷re u;= ù we;' frdai meye;s uÿre oe,la‌" fukq m;la‌" ì£ .sh jhska ùÿrejla‌" <ufhl=f.a r;= hg l,siula‌ weh olS' wjidkfha wehg ia‌àõ úiska ,shk ,o je,a,g hg ù ;snQ lvodishla‌ yuqfõ' ‘uu lvodish mmqjg ;=re¿ lrf.k we~qfjñ' uf.a uduKa‌äh ug lSfõ jia‌;=fõ Thdg we;s ;rï w~kak lshdh'’

weh jvd;a ixfõ.hg m;a jkafka m÷rla‌ wia‌fia ieÕù ;snQ úl%ïf.a lñih yuq ùfuks' zlgq m÷rla‌ hg wvla‌ je,af,ka hg ù ;snQ foa ud weoafoa fï ly .efyñka ;snQ frÈ lE,a, l=ula‌ oehs n,kakgh' uu tys je,s .eiqfjñ' ¨‍Kq j;=rg yd br t<shg yiq fkdjQ fldgia‌ ta jk úg;a §ma;su;a fld< meyefhka ;sìK' th tod úl%ï we| isá lñih h'

fidkd,sf.a ñ;=ßhl jQ leß,ag weh fírd .;a ñksid yuqù ;sìK'

‘ñksyd Whkam,af,la‌' thd yÈisfhu ;uhs Thd oel,d ;sfhkafk' Tyq oelmq mqÿu iy.; foa" Thd lsh,;a ta ñksyd lsõjd' Th b|,d ;sfhkafk l¿mdg uvj,ska jeys,d' mqÿuhs ysáfh lerls lerls hhs Tyq lSjd' Thdg tkak lsh,d w~.eiqjd Thd T¿j jekqjd¨‍' mia‌fi tl ñksfyla‌ Tyqf.a lñih Thdf.a bK jfÜ ojg,d iEfyk ;rï ÿrla‌ ufâ weo f.k weú;a' ‘

weh h<s;a mshú Ôú;hg tkafka fndfyda jer jEhuks' ta Nhxlr w;S;h fyd,aukla‌ fia wE jgd lerflk nj ks;r wehg o¾Ykh fõ'

;u fmdf;a wjika mßÉfþo lSmhu weh fjka lr we;af;a ;u ieñhd jQ ia‌àjka fjkqfjks' w;S; iqkaor yuq ùï" wdorh" ixpdrhka" m%S;su;a Ôú;hl wjidkh" tys ola‌jd we;af;a ia‌àõg ;ju;a wef.a wdorfha fjkila‌ ke;sj mj;akd nj fmkajñka'

Tyqg ;snqfKa k<,g jegqKq nn<k l¿ flia‌h' b;d meyeÈ,s me;a;lg we,jqKq l¿ weia‌h' kslg W,ah' iqkaorh'

tajd oeka ish,a, w;S;hg tla‌ ù we;' wef.a f,dalh weh yeroud f.dia‌ h' oeka th kej; ,eìh fkdyelsh' ld,h wef.a ÿla‌ fõkdjkag mjka i,kq we;' ;j;a fohla‌ lshkakg we;' iqkdñhg wiqù ÿllg m;a jQ tlu uj weh muKla‌ fkdjk njh' ;j oyia‌ .Kkla‌' ta w;r tla‌ ujla‌ jqjo weh úfYaIs;h'

fï l;dj wjika lsÍug oeka b;ska wehg bv fouq'

‘fï WoEik uu fjia‌Ü‌ úf,aþ ys Ydka; Ælia‌ WoHdkfha nxl=jla‌ u; jdä ù fldams fldamamh fndñka isáñ' Wod wdf,dalh yhsâfrkaðhd iy f*dla‌ia‌.,ajqia‌ u,a u; k<shhs' Tjqka isáhd kï fï uf.a f,dalhhs'

;ju;a uf.a l;dj ugj;a weoysh fkdyels ;rï hhs yefÛhs' ksfïIhlska iEu fokl=u w;=reoka ùu" ud wr uv f.däka t<shg tau" fï l=ula‌o ñ:Hdjla‌o" Tjqka ñh f.dia‌ h hk jpk ;ju;a ug uqúka msg l< fkdyelsh' tfldf<dia‌ jirla‌ f.ù we;' fï ld,h jk úg wfma Ôú;h úYd, ù ;sfí' tfy;a ug Tjqka jqjukd jkafka fï oeka isáhd kï isák wdldrhg h' ug wfma Ôú;h ;=< isàug jqjukdh'

tfy;a uf.a mjqf,ka ysia‌ jQ fï f,dalh mqrd irk úg ug úYajdihla‌ we;sj isáh yels jkafka Tjqka iy ud ms<n| h:d¾:h ud ms<s.;a úg mu‚'

uu Tjqka fkdue;sj isáñ' ;ksj isáñ'

miq igyk

fidkd,s oer‚h., oeka wfußldfõ ksõfhdala‌ kqjr fldf<dïìhd iriúfha wd¾Ól úoHdj ms<sn| uydpd¾hjßhl f,i fiajh lrkakSh' fï .%ka:h ks¾udK lsÍu ksid Bg wu;rj wE ;=< fuf;la‌ ie.ù isá m%;sNd mQ¾K f,aldjlo f,i o l, t<s nei isákakSh'

^fï ,smsh ilia‌ lsÍfï ˜ fidkd,s oer‚h,.f.a r< lD;sh ^ud,sksf.a isxy, mßj¾;kh& weiqre lrk ,o nj i,lkak' fuys tk we;eï WoD;hka tu .%ka:fhka Wmqgd .eksK'&

Èjhsk
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.