ඔරුවෙන් ගිහින් වඳින්න අවුරුදු 600ක් පැරණි බුදු පිළිමයක් මතුවෙයි (VIDEO/PHOTOS)


Trefjka .syska j¢kak wjqreÿ 600la mer‚ nqÿ ms<suhla u;=fjhs ^VIDEO&
c,dYhlg hgj ;snQ jir 600la muK mer‚ nqÿ ms<suhla u;=j ;sfnkjd' kef.kysr Ökfha ðhekaIs m<df;a c,dYhlg hgj ;snQ fuu nqÿ ms<suh u;=j we;af;a c,dYfha w¨‍;ajeähd lghq;a;la fya;=fjka tys c,h ysia lsÍu ksidh'

IsfhdaIs kï mqrdK k.rh wdY%s;j fuu c,dYh bÈlr we;s nj trg jd¾;d wkqj ikd; jk njhs Ök udOH mjikafka'

flfia fj;;a uil isg ysi muKla olakg we;s fuu nqÿ ms<suh jkaokdudk lsÍug fukau oel n,d .ekSug úYd, msßila Wkkaÿjla olajk njhs jd¾;d jkafka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.