ට්‍රම්ප් වැඩ අරඹයි – මුස්ලිම් රටවල් 6කට ඇමරිකාව තහනම් කලාපයක් වෙයි!


g%ïma jev wrUhs - uqia,sï rgj,a 6lg weußldj ;ykï l,dmhla fjhsæ
wkjir ixl%u‚lhkag weußldjg we;=¿ ùu jeg n¢ñka" fvdk,aâ g%ïma weußldj yd fulaisfldj w;r bÈjk ;dmamfha jev lghq;= wo wrUk nj úfoia udOH jd¾;d mjihs'

fuh Tyqf.a ue;sjrK fmdfrdkaÿjlao úh'

tfukau ;djld,slj uqia,sï rgj, lsysmhl mqoa.,hskago weußldjg we;=¨‍ ùu j,lñka l%shd ud¾. .ekSugo g%ïma ;SrKh lr we;s nj mejfia'

cd;sl wdrlaIdjg ;¾ckhla ùu hk lreK uq,afldg .ksñka isßhdj brdkh brdlh ,sìhdj fhaukh iqvdkh fidaud,shdj hk rgj, whg fuu ;yku l%shd;aul nj úfoia jd¾;d jeäÿrg;a mjihs'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.