50,000 ට ඉස්කෝල කෙල්ලො අරන් හදපු කුරුණෑගල බ්ලූ ෆිල්ම් එක එළියට


50"000 g biaflda, fl,af,d wrka yomq l=reKE., íÆ *s,aï tl t<shg 
l=reKE., m%isoaO nd,sld mdi,l Wiiafm< yodrk 18 úhe;s isiqúhla remsh,a 50"000l uqo,la ,ndfok njg rjgd wef.a jhfiau isiqka fofofkl=o fhdojñka ks¾udKh lr we;s ks,a Ñ;%mghla ms<sn| f;dr;=re wmfj; jd¾;d ù ;sfí'

l=reKE., k.rfha ldhj¾Ok uOHia:dkhla mj;ajdf.k hk mqoa.,fhl= iy Tyqf.a ys;jf;l=f.a iydh we;=j u,a,jmsáh m%foaYfha ksjil fuu Ñ;%mgh rE.; lr we;s w;r isiqka fofokd iy ldhj¾Ok WmfoaYlhd hk ;sfokdu tysÈ tu isiqúh iuÕ tljr ,sx.slj tlajkq ,nk nj;a wehj nrm;, f,i wmfhdackh lrk whqre tu ùäfhdafõ oelafjk nj;a jd¾;d fõ'

flfia fj;;a fï ms<sn|j wod< isiqúhf.a mjqf,a idudðlfhl= wod< wxY oekqj;a lr we;s w;r th tu ùäfhdaj wka;¾cd,h ;=,ska bj;a lsÍug fï jkúg;a wod< wxY mshjr f.k ;sfí'

wod< ;re‚h fï jk úg l=reKE., frdayf,a úfYaI ffjoH mÍlaIKhlg fhduqlr we;s w;r fuu isÿùug iïnkaO mqoa.,hska fidhd fmd,Sish mÍlaIK wdrïN lr ;sfí'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.