ජංගම දුරකථන ලොවේ රජු නැවතත් කරළියට - රු 40000කට ඔබේම කරගත හැකි නවතම Nokia 6


cx.u ÿrl:k f,dfõ rcq kej;;a lr<shg - re 40000lg Tfíu lr.; yels kj;u Nokia
ÿrl:kfha úfYaIdx.hs fï
fkdlshd iud.u ish m<uq wekafv%dhsâ cx.u ÿrl:kh fuu jif¾ m<uq ld¾;=fõ fj<|m,g y÷kajd fok nj ksfõokh lr ;sfnkjd'

fuu ÿrl:kh kï fldg we;af;a fkdlshd 6 f,ihs'

fuu ÿrl;kh m<uqfjka Ök fj<|m,g y÷kajd §ug kshñ; njhs mejfikafka'

Ök hqjdka 1699lg ñ,fldg we;s fkdlshd 6 Y%S,xld uqo,ska re 40000la fyda wikak uqo,lg wf,ú jkq we;s njhs jd¾;djkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.