කෝටි 40 ක් අළුකරමින් ගිනිගත් මියුසියස් ශ්‍රවණාගාරය ගැන ඇදහිය නොහැකි රහසක්


fldaá 40 la w¿lrñka .sks.;a ñhqishia Y%jKd.drh .ek weoysh fkdyels ryila 
,xldfõ mdi,l msysá úYd,;u Y%jKd.drh f,i ie,l=K fld<U ñhqishia úoHd,fha w¨‍;au Y%jKd.drh miq.sh fkdjeïn¾ ui 4 jk Èk iji yÈis .sks .ekSulg ,lajq‚'

1600 lg wiqka .;yels f,i ish¨‍u kùk wxf.damdx. j,ska ksujk ,o th újD; lr jir 5 la j;a .;ù fkd;snqK w;r fuu .skak ksid remsh,a fldaá 40l muK w,dNhla isÿù we;s njg miqj .Kka n,d ;snq‚' isoaêh wjia:dfõ wl=Kq iys; jeis jefgñka mej;Su ksid uq,§ fuu .skakg fya;=j wl=Kq ierhla jkakg we;s njg úYajdi lrk ,o w;r th úÿ,s ldkaÿjla ksid isÿjkakg we;ehso u; m<úh'

flfia fj;;a isoaêfhka udi 3 lg muK miq rcfha ri mÍlaIl jd¾;dj oeka ksl=;aj we;' tys i|yka jkafka Y%jKd.drfha we;sjQ .skak úÿ,s ld¾ñl fodaIhla u.ska fyda wyUq f,iska isÿjQjla fkdj tys fõÈldj u;g N+ñf;,a oud ys;du;du lrk ,o .sks;eîula njghs'

fï .ek l=reÿj;a; fmd,ssish Bfha ^16& fld<U m%Odk ufyia;%d;a wêlrKhg lreKq jd¾;d lf<a th hï mqoa.,hl= úiska fyda lKavdhula úiska ys;du;du isÿlrk ,o .sks;eîula njg ielh u;=j ;sfnk njhs'

N=ñf;,a Yd,dj mqrdu j;a lr ;sfnk njgo ri mÍlaIKfha§ lreKq ;yjqrej we;'

ta wkqj tu isoaêhg wod<j mÍlaIK mj;ajd iellrejka jydu w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,ig ufyia;%d;ajrhd fmd,sishg ksfhda. lf<ah'

fuu Yd,dj .sks ;eîug wjYH;djh mekke.=fka ldgo ljr fya;=jla ksido hkak .ek ta wkqj fidhd n,kakg fmd,sish Wkkaÿù we;s w;r iSiSàù jd¾;do ksÍlaIKhg ,lalrñka mj;S'

fuu Yd,dfõ ta wdikak Èkj, mj;ajkakg kshñ;j ;snqK W;aijhl ixúOdkh iïnkaO mej;s wdrjq,la .ek f;dr;=reo ie,j we;ehs mÍlaIlhska okajd we;' ta yd iïnkaO wh .eko úia;r fidhd n,kq we;'

ñhqishia úoHd,h fuu f.dvke.s,a, bÈlf<a mqoa.,sl Ok mß;Hd. iys; mdi, úiska /ial< wruqo,a u.sks'

2011 jif¾ bÈlsÍï ksu lrk ,o fuu Yd,dj tjl ckm;s uyskao rdcmlaI f.kajk ,o W;aijhl§ újD; flrefka ,xldfõ úYd,;u mdi,a Y%jKd.drh hkqfjkao y÷kajñks'

.skakg yiqjQ miq tys mqgq iy NdKav úÿ,s WmlrK rdYshlau úkdYù .sfha msßueish fkdyels mdvqjla isÿ lrñks'

tu .skak ue~meje;aùu i|yd fld<U .sksksjk fiajd fomd¾;fïka;=fõ .sks ksjk r: 10la muK fhdojd ;snq‚'

tu Yd,dj újD; l< Èkfha ùäfhdajla my;ska''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.