මරුටි පවුලේ අලුත්ම සාමාජිකයා දැන් ලක්ෂ 4 ½ යි


ureá mjqf,a w¨‍;au idudðlhd oeka ,laI 4 ½ hs
bkaÈhdfõ úYd,;u fudag¾ r: ksIamdolhd jk ureá iqiqls bkaÈhd iud.u ish kj;u fudag¾ r: udÈ,sh miq.sh isl=rdod t<solajkq ,eîh' ureá iqiqls Ignis f,iska kï ;nd we;s ureá mjqf,a kj;u idudðlhd jk fuys ñ, bkaÈhdkq remsh,a ,laI 4'59 isg ,laI 7'8 olajd jk nj jd¾;d fõ'

l=vd m%udKfha SUV ^Mini-sports utility vehicle& fudag¾ r: udÈ,shla jk fuh bkaÈhdj ;=< iS>% ckm%sh;ajhla jd¾;d lrk ,o frfkda,aÜ Kwid udÈ,sh i|yd m%n, wNsfhda.hla t,a, lrkq we;s nj úYaf,aIlhskaf.a woyihs'

fmg%,a iy ãi,a hk bkaOk udÈ,s foflkau t<solsk fuh uekqj,a iy iajhxl%Sh hk .sh¾ moaO;s udÈ,s foflkau f;dard .; yelsh' ,Sgr 1'2 fmg%,a txðulska n,iïmkak udÈ,sh bkaÈhdkq remsh,a ,laI 4'59 isg ,laI 6'69 olajd fõ' tfiau ,Sgr 1'3 ãi,a txðka udÈ,sfha ñ, .Kka bkaÈhdkq remsh,a ,laI 6'39-7'8 olajd ñ, .Kkaj,ska ,nd .; yelsh'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.