පැය 4ක ශල්‍යකර්මයෙන් පස්සේ උදරයෙන් එළියට ආපු 150


meh 4l Y,Hl¾ufhka miafia Worfhka t<shg wdmq 150 
bkaÈhdfõ W;a;r m%foaYa m%dka;fha fla'Ô' kkaod frday, ;=< myq.sh i;sfha widudkH ie;alula isoaO jqKd'

fïl widukH jqfka fudlla ksido lsh,d jeäÿrg;a lshj,du n,kak…

by; wm lshQ frday,g jhi wjqreÿ 22l ;re‚hla we;=¿ jkafka Worfha we;sjk oeä fõokdj u;hs'

l=uk fya;=jla ksid Worfha fõokdjla tkafka o lshd lshkak wehgj;a f;afrkafka keye'

flfia fj;;a frdayf,a ffjoHjreka wef.a Worh mÍlaIKhlg Ndckh lsÍfuka wk;rej yÈisfhau wehu Y,Hl¾uhla isÿlrkjd'

fï Y,Hl¾ufhaÈ wef.a Worfhka mkqjka 150la .ekSug ffjoHjrekag isÿfjkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.