ගුවනින් ඇවිත් මඩකලපුවට පැන ජීවිත 3ක් බේරාගත් සුපිරි වීරයා මෙන්න


.=jkska weú;a uvl,mqjg mek Ôú; 3la fírd.;a iqmsß ùrhd fukak 
uvl,mqj l,mqjg jegqKq ;%Sfrdao r:hl isrù isá ;sfofkl= fírd.;a ;reKhl= ms<sn|j mqj;la jd¾;d jkjd'

fuu ;reKhd uvl,mqj .=jka yuqod l|jqf¾ fiajh lrk .=jka Ng kùka okqIal r;akdhl ^46570& kï jkjd''

Tyq miq.shod uvl,mqj k.rh fj; hñka isáh§ l,mqj wi, wod< wk;=r ÿgq ie‚ka tu ia:dkhg Èjú;a ;sfnkjd'

tu ia:dkh wä 15la muK .eUqre ;ekla ùu fya;=fjka ;%sfrdao r:fha isrù isá mqoa.,hka fírd.ekSug lsisfjl= bÈßm;aù kE'

.f;a Yla;sh;a ysf;a Yla;sh;a ysñ kùka ;u weÿï Wkd oud ta uyd c,l|g mkskak fojrla fkdis;=fõ th rg oeh fjkqfjka Èú mqokak .=jka yuqodjg tlajQ ùfrdaOdr rKúrefjl= jQ  ;ukaf.a j.lSula nj is;g .ksñka'

tys§ .eUqre Èh hg lsñÿkq Tyq úiska weis,a,lska ;%sfrdao r:h fidhd.kq ,nkjd'

c,h ;=, uv iys; nj fya;=fjka lsisÿ fohla fkdfmkqk;a Tyq flfia fyda m%:ufhka tys isá wjqreÿ ;=kla jQ isÕs;af;l=f.a Èú fírd.kakjd'

tu orejd f.dvg f.k;a fuu ùrhd kej;;a Èh hg lsñfokafka oeä ù¾hfhka wfkla mqoa.,hkaf.a Èú fírd.ekSughs'

tys§ Tyq úiska ;j;a orefjl=f.a Èú fírd.ekSug iu;a jkjd'

wk;=rej Tyq Èhhg lsñ§ ;j;a uy¨‍ ldka;djla fír.kakd w;r tf;la wi, isá lsisfjl=;a Tyqg iyh ùug bÈßm;a fkdùï úfYaI;ajhla'

flfia fj;;a Tyq bka wk;=rej ;u Ôú;fha Nhdklu w;aoelSug uqyqKfoñka h,s Èhhg lsñfokafka ;%sfrdao r:fha isrù isá .eì‚ ldka;dj fírd.ekSughs'

;u Èú mrÿjg ;enQ kùka kej;;a Èhhg lsñÿk;a tu .eì‚ ldka;dj r:fha isrù isàu fya;=fjka weh fírd.ekSug uy;a fjfyila oeÍug isÿjQjd'

miqj ;u Ôú;h;a urKh;a w;r igkl isá tu ldka;dj f.dvg f.kdj;a tu ia:dkfha /iaj isá lsisfjl=;a weh frday,lg f.k hdug bÈßm;a fkdjQ njhs kùka wm iuÕ ixfõ.fhka m%ldY lf<a'

flfia fyda wehf.a Ôú;ho fír.kak W;aiy l< kùka weh läkñka frday, fj; /fÛk hkq ,nkjd'

tys§ Tyq frday,g .sh miqjhs ;ukaf.a hg we÷fuka muKla frday,g meñK we;s nj jegyqfka'

flfia fj;;a frday,a fiajlhka úiska Tyqg ;=jdhla ,ndfokafka hï wiajeis,a,la imhñka'

miqj Tyqg oek.kakg ,eî we;af;a tu ldka;dj Èklsysmhla m%;sldr ,eîfuka wk;=rej ñhf.dia we;s njhs'

iuia: .=jkayuqodjgu wdvïnrhla jQ kùka okqIal r;akdhl wm iuÕ m%ldY lf<a fuys§ tla mqoa.,fhl= fyda iyfhda.h ,ndÿkakd kï tu ldka;jf.ao Èú fírd.ekSug ;snQ njhs'

kùka okqIal r;akdhl uq,a wOHdmkh Ydka; wkf;daks úoHd,fhka ,nd.;a w;r miqj Tyq Wiia wOHdmkh i|yd nïn,msáh St Peterzs úoHd,hg we;=,;a jQjd'

wk;=rej Tyq rg oeh fjkqfjka .=jka yuqodjg tlaj fï jkúg uvl<mqj .=jka yuqod l|jqf¾ fiajh lrkjd'

tu wjia:dfõ PdhrEm fm<la my;ska'Loading...

No comments:

Powered by Blogger.