මුහුදේ පාවුණු වමනය ගොඩක් වෙනුවෙන් කෝටි 32ක වටිනාකමක් - මෙතෙක් නොඇසූ තල්මසාගේ පාවෙන රත්තරන් ලංකාවෙන් මතුවෙයි


uqyqfoa mdjqKq jukh f.dvla fjkqfjka fldaá 32l jákdlula - fuf;la fkdweiQ ;,auidf.a mdfjk r;a;rka ,xldfjka u;=fjhs
Tn mdfjk r;a;rka ^maf,dáka.a f.da,aâ& .ek wid ;sfnkjdo@ r;a;rka .ek wid we;;a r;a;rka mdùula‌ kï wid ke;=j we;s'

mdfjk r;a;rka hkq fmr mßÈu fidndofï wmQre ksuejquls' r;a;rkaj,g;a jvd by< jákdlulska hq;= fïjd mdfjkafka f,dj we;s id.rj,h' ta;a iEu id.rhlu fkdfõ" tajd yuqùu o ÿ¾,Nh'

f,dfõ fjfik tla‌;rd i;ajhl= úiska judrd msg lrk uyd ÿ¾.kaOhla‌ we;s crdÔ¾K l¿ meye l=Kq lkaordjla‌ fuu ˜‍mdfjk r;a;rka˜‍ hEhs lSfjd;a Tn uú;hgo" ms<sl=,a iy.; ;;a;ajhg o m;ajkq we;' fï jf.a ˜‍crdjla‌˜‍ ñksiqka l=ug <xlr .kafka oehs Tn úuikq we;s' kuqÿ ienEj kï ñksid fïjd <xlr .ekSug muKla‌ fkdj wdydrhg .ekSug mjd iQodkï ù isàuhs' ta Tn wm jeks idudkH ñksiqka fkdfõh' f,dj Ok l=fõrhkah' rcqkah' /ckkah' iqrEmskshkah' f;acjka;hkah'

uQ,sl wjia‌:dfõ§ uyd wm%ikak" ÿ.¢ka hq;= ms<sl=,a iy.; øjHhla‌ jQo" miqj f,dfõ by<u w.hla‌ .kq ,nkakd jQo" mdfjk r;a;rka ksIamdokh lrkq ,nkafka .eUqre id.rfha fjfik fhdaO ;,auid ^SPERM WHALE& ^*hsia‌gD uela‌frdfi me¨‍ia‌& úisks' ieneúkau th bfí ksIamdokh jkak;ah'

;,auid úiska Èkm;d Wf.a wdydr i|yd .kq ,nk fgdka .Kka uiqka w;ßka oe,sfmd;= iys; oe,a,ka yd fjk;a ljp iys; i;=kaf.a fkdÈrk oe,s fmd;=" ljp Wf.a ;,af,a l,la‌ /£ tajd W!g wmyiq fudfyd;l oejeka; .=,s jYfhka wdmiq judrd ouhs' iEu ;,auil=gu fkdj ;,auia‌ .ykfhka ishhg tll ^1]& muK ;,auiqkg fujka nysY%dù ^jukh& ;;a;ajh we;sjk nj úoHd{hka fmkajd fohs'

fuu wm%ikak" ÿ.|" l¿" w¨‍ meye ˜‍jukh l=Ü‌áh˜‍ uqyqog uqodyeß miq uqyqfoa mdfjñka wmøjHhla‌ f,i Tfya jir .Kka we;eï úg ;sfnhs' tajd ˜‍mdfjk r;a;rka˜‍ njg m;ajkafka ñksidf.a fk; .egqKq fudfydf;a isgh' ñksid úiska ñksidf.a m%fhdackh úkaokh iqL úyrKh Wfoid fuu crdÔ¾K ÿ.|" l¿ l=Kq lkao, mßj¾;kh lrkq ,nk fyhska yd bkamiq f,dfõ by<u jákdlï we;s ksIamdokhka njg m;ajk fyhska uqyqfoa mdfjk fuu ˜‍;,auia‌ juk .=,shg˜‍ wmøjHhg ñksia‌ oeig" oe;g yiqjQ fudfydf;a isg we;af;a wmßñ; jQ wiudk jQ oejeka; jákdluls' we;eï úg tys jákdlu fvd,¾ ñ,shk fyda ì,shk .Kkla‌ jkq we;'

ta ;rugu uQ,H jákdlula‌ fuhg ysñù we;af;a fuu wmøjHh fhdodf.k tys wvx.= ridhksl ixhq;sh Wmfhda.s fldgf.k f,dj by<u jákdlula‌ iys; by<u iq.kaOfhka hq;= iqj| ú,jqka o by<u ñ,e;s jdÔlrK Tiqo ;ekSug Ndú; lrk fyhsks' ia‌jdNdúlj b;d ÿ,nj yuqjk fyhskao" uqyqfoa § È.= l,la‌ leã ì£ úkdY ù" iq¿ fldgia‌ yuqùu ksido tys jákdlu ;j;a by< hhs' we;eï fldgia‌ iq¿ iq¿ fldgia‌j,g leã ì£ f.dia‌ f,dj mqrd uqyqÿ fjr<j,g .idf.k wjq;a ;sî ëjrhkg yuqfjhs'

fuu wmøjHfha kduh f,dj m%p,s; ù we;af;a ˜‍weïn¾.%Sia‌˜‍ ^AMBER GRIS& ˜‍w¿ weïnr˜‍ ^GREY& fyda ˜‍wkan¾˜‍ ^ANBER& ke;skï ˜‍weïn¾˜‍ ^AMBER& ˜‍weïnr˜‍ jYfhks' mdfjk l=Ü‌á jYfhka fyda fjrf<a .idf.k wd iq¿ fldgia‌ jYfhka fyda ñhf.dia‌ fjr<g f.dv .eiQ ;,auiqkf.a w;=Kqnka ;=< ;sî fyda ˜‍weïn¾ .S%ia‌˜‍ f,dj ldg fyda yuqjkq we;' we;eïyq fï ms<sn| fkdoks;s' ue‚l" lKdf.a mfhys yemqK o fkdokakd fia fndfyda fokl= fkdoks;;a" w;aoelSï imsß me/‚ jeäysá ëjrfhda o cdjdrïlrefjdao fïjd ÿgq mu‚kau y÷kd .ks;s'

ÿrd;S;fha la‌,sfhdameÜ‌rd jeks iqrEmS /ckka" T.ia‌gia‌" ãi¾ jeks m%;dmj;a rcqka Ndú; l<ehs o ;j;a n,jka;hska" iqrEmSka Ndú; l<ehs o mejfik weïnrj,ska ksmehQ iqj| ú,jqka jdÔlrK T!IO wo ojfia ;j;a ks¾udKh fjñka by<u w.hka ysñlrf.k isà'

wm wo ojfia fumuK jákdlula‌ we;s ˜‍weïn¾˜‍ ms<sn|j Tn yuqjg oekqu" wjfndaOh f.dkq lrkafka hï iqúfYaIS;djla‌ fya;=fjkah' tkï wm rfÜo fï fudfydf;a§ remsh,a fldaá .Kkla‌ jákd ˜‍weïn¾˜‍ f;d.hla‌ yuqù we;s ksidh' lsf,dajla‌ remsh,a fldaáhla‌ muK ñ, lf<d;a ,eî we;s weïnr lsf,da ;sia‌ foflys ñ, muKla‌ fldaá ;sia‌ folla‌ ^32& jkq we;' ˜‍jeuErE l=Kq f.dvlg tmuK uqo,la‌˜‍''''@

fuu weïn¾ f;d.h yuqùu msgqmi we;af;a wmQre l;djls'

mq;a;,u l,amsáh fmfofia ëjr msßila‌ fndaÜ‌gqjla‌ /f.k uqyqÿ .sfha fjkod mßoafokau ish Ôjk jD;a;sh jk uiqka we,a,Sugh' tod oji t;rï ire fkdjQ ksid wdmiq yeÍ f.dvìug taug Tjqyq iQodkï jQy' wdmiq tk w;f¾ ëjrhkaf.a fk; .egqfka uqyqfoa mdfjk lsishï fohla‌h' uqyqfoa mdfjk fldf;l=;a oe ëjrhka oel we;;a fï m<mqreÿ ëjrhkaf.a fk;aj,g fï ˜‍mdfjk oe˜‍ hï y÷kd .ekSulg yiqlr .ekSug yels úh' Tjqyq fndaÜ‌gqj <x lr ˜‍mdfjk øjHh˜‍ fndaÜ‌gqjg oud .;ay' ieneúkau ta Tjqka wkqudk l< øjHuh' oeä ÿÕ¢ka hqla‌; jqj;a ta ;,auid úiska msg l< ˜‍weïnr˜‍ nj Tjqyq y÷kd .;ay'

f.dvìug f.kd weïnr f;d.h Tjqka msg lsÍug iQodkï jQjd mu‚' l,amsáh kdúl yuqod msßia‌ meñK tajd w;awvx.=jg .;ay' fmd,sish ud¾.fhka weïnr f;d.h o" ëjr msßia‌o mq;a;,u wêlrKhg bÈßm;a lrk ,§'

kdúl yuqod msßfia ;¾lh jQfha rch i;= úh hq;= fuu øjHh wkai;=j mej;Su ksid ;uka tajdo" msßio w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a l< njhs' tksid tajd rch i;= lrkakehs Tjqyq wêlrKfhka b,a,d isá;s' tfia jqjo ëjr fndaÜ‌gq ysñhdo weïnr fidhd .;a ëjr msßio Tjqka fjkqfjka fmkS isák kS;s{ msßio mjikafka fïjd ;uka ika;l úh hq;= njhs' uqyqfoa mdfjk øjH rchg fkdj yuqjk wh i;=jk ksid tajd ;uka fj; Ndrfok f,i Tjqyq wêlrKfhka b,a,;s'

wêlrKh lSm j;djla‌ fuu kvqj úNd. fldg wjidkfha§ ;Skaÿ .ekSug m%:u fulS øjH ienE f,iu y÷kd .ekSug kdrd wdh;kh fj; m¾fhaIK meje;aùug Ndr§ug ksfhda. lrk ,§'

wm fï iïnkaOj úoaj;=kaf.ka úuid isá wjia‌:dfõ§ mjid isáfha fuu uqyqfoa mdfjk øjH tajd yuqjk ëjrhka fyda fndaÜ‌gq ysñhka i;= jk njhs' tajd ñ, lsÍug" úlsŒug lsisÿ ffk;sl ndOdjla‌ fkdue;s njo Tjqyq mjid isáhy' tfia jqjo wêlrKh lskï jQ ;Skaÿjla‌ ,nd foaúo hkak ;ju;a wms fkdoksuq' W;a;Í;r wêlrKfha ;Skaÿjg ljqre;a tlÕ úh hq;=h' .re l< hq;=h' flfia fj;;a wêlrK l%shdodufha mj;sk fuu weïnr f;d.hg oekgu;a foia‌ úfoia‌ .ekqïlrejkaf.a remsh,a fldaá .Kkl b,a¨‍ï ,efnñka mj;sk neõo oek .ekSug ,eî ;sfí' wfka ;,auidf.a jukhg ,enqKq jákdlula‌'''·
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.