31 රෑ වාද්දූවේ හෝටලය පුරා කොන්ඩම් විසිරුණු සාදයේ ඡායාරූප සහ වීඩියෝ එළියට - Video & Photos


31 ? jdoa¥fõ fydag,h mqrd fldkavï úisreKq idofha PdhdrEm iy ùäfhda t<shg 
miq.sh 31 jkod jdoa¥j ßj¾ ùõ fydag,fha mej;s idohlska miqj m,uqjkod fydag,a ld¾h uKav,h oeä wmyiq;djhg m;a ù ;sfí' ta tu fydag,h mqrd Ndú;d lrk ,o Wm;a md,k fldmq úislr ;sîu ksidh'

idudkH iudchg ksrdjrKh fkdù ;reK ;re‚hka i|yd leu;s f,i yeisßh yels mßÈ meje;afjk idohla i|yd W;aij wjia:d l,uKdlrk iud.ula úiska tu fydag,h miq.sh 31 jkod fjka lrjdf.k we;s w;r ys;j;=ka w;f¾ muKla ta i|yd m%fõYm;a wf,ú lr we;'

úúO u;aøjH iy u;ameka Ndú;d l, ;reK ;re‚hka fndfyda msßila iuQy ixi¾.fha fh§ we;s w;r m,jk od WoEik fydag,h mqrdu fuf,i Ndú;d lrk ,o Wm;amd,k fldmq úislr ;sî we;'

tu idofha PdhdrEm iy ùäfhda my;ska''' 


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.