දෑස නොපෙනුනත් මගේ වැඩිය පාඩු නෑ… පළමුවෙනියා වුණා මා A 3ක් ලබා…


oEi fkdfmkqk;a uf.a jeäh mdvq kE… m<uqfjkshd jqKd ud A 3la ,nd…
2016 Wiia fm< úNd.fha l,d wxYfhka .d,a, Èia;%slalfha m%:u ia:dkh ysñlr .;af;a .d,a, ijq;a,kaâia úoHd,fha ;kqIs ;;aird ÈjHdxc,S u,a,sldrÉÑ isiqúhhs' yßyeá oEia fkdfmfkk weh A idud¾: y;rla ,ndf.k .d,a, Èia;%slalfha m%:u ia:dkh muKla fkdj Èjhsfkkau 18 jeks ia:dkho Èkdf.k ;sfí'

bx.%Sis" m%xY" foaYmd,k úoHdj weh yeoErE úIhka fõ'

.d,a, lf,a.dk ySkamekao, m%foaYfha mÈxÑ weh ieneúkau Èßh Èh‚hla jk w;r Wmf;a§u wef.a oEia folu fmkS ke;' miqj jhi wjqreÿ 04 § lrk ,o ie;alulska tla weila i|yd ;rul fmkSula ,nd§ug ffjoHjreka iu;a ù we;'

—uu W;aidy lf<a weia folu fydog fmak wh jf.au idudkH úÈhg Ôj;a fjkakhs' uf.a tl weila iïmq¾Kfhkau fmakafka keye' wks;a weiska idudkH fmak whf.a m%udKh jf.a ishhg myf,djla ú;r fmakafka lsh,d ;uhs ffjoHjreka lshkafka' uu ta fmak m%udKfhka flfydu yß jev lrd' uu ks;ru ys;kafka uu idukH flfkla lsh,hs'—


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.