25000 දඩය ළඟදීම… අලුත්ම තොරතුරු මෙන්න…


25000 ovh <Õ§u… w¨‍;au f;dr;=re fukak…
r: jdyk jerÈ i|yd ixfYdaOkh lrk ,o kj ov m;%sldj fï jkúg flgqïm;alr wjika nj jd¾;d jkjd' th fm!oa.,sl niar: we;=¿ m%jdyk la‍fIa;%fha mek keÕS we;s .eg¨‍ldÍ ;;a;ajh ms<sn| fidhd ne,Sug ckdêm;sjrhd úiska m;al< uKav,fha wkque;sh i|yd bÈßm;a lrk nj;a m%jdyk wud;HdxYfha f,alï ksyd,a fidauùr mjikjd'

tu lñgqj ,nk ui 09 jeksod /iaùug kshñ;h' m%jdyk wud;HdxYfha f,alïjrhd" uqo,a wud;HdxY f,alïjrhd" fudag¾ r: m%jdyk flduidßia ckrd,ajrhd" r:jdyk fldÜGdih Ndr ksfhdacH fmd,siam;sjrhd" kS;sm;s flgqïm;a fomd¾;fïka;=fõ ks,Odßhl= Bg we;=<;a jkjd' wod, flgqïm;g lñgqfõ wkque;sh ,eîfuka miq ixfYdaê; ov m;%sldj fm!oa.,sl niar: yd ;%sfrdao r: ix.ï fj; bÈßm;a lrk njo m%jdyk wud;HdxY f,alïjrhd i|yka lrkjd' wod< ix.ïj, fukau m%jdyk la‍fIa;%fha úoaj;=kaf.a woyia yd fhdackd ie,ls,a,g f.k fuu ixfYdaê; ov m;%sld flgqïm; ilia l< njhs mejfikafka'

flgqïm; ilia lsÍfï hdka;%Kh ksuùfuka miq r:jdyk je/È lsysmhlg wod<j fhdackd ù we;s remsh,a 25"000 ovh läkñka l%shd;aul lrk nj fmd,siam;s mQð;a chiqkaor fmd,sia uQ,ia:dkfha meje;s úfYaI W;aijhl§ miq.shod m%ldY l<d' fuu ov uqo,a ixfYdaOkfhka je/È lrk whg ñi kS;s.rel mqoa.,hkag lsisÿ ysßyerhla fkdjk njo fmd,siam;sjrhd tys§ mejiqjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.