දුම්රියේදී අතරමංවූ දරුවෙකු වසර 21කට පසු මතුවෙයි


ÿïßfha§ w;ruxjQ orefjl= jir 21lg miq u;=fjhs 
bkaÈhdfõ uOH m%foaYays lkaoj,a kï l÷lr .ul Èú f.jQ idrE ì%h¾,s È<s÷ mjq,l orefjla' È<s÷ nj ksidu idrEf.a mjq‍f,a wh f.dvla ÿlaúkaod'

we;eïúg ta wh Èk fol ;=k nv.skafka bkak wjia:d;a ;snqKd' tajf.a ojil idrEf.a jeäuy,a fidhqrd fhdackdjla lrd ÿïßh‍fmd<g f.dia ysÕdld,d yß nv.skak ksjd.kak' t;fldg idrEf.a jhi wjqreÿ y;rhs' b;ska fï whshd u,a,s fokakd lkaojd,a ÿïßh‍fmd<g weú;a ál fõ,djla hkúg l,algdj n,d hk ÿïßhla meñkqKd'

bkaÈhdfõ ÿïßh ,xldfõ jf.a fkdfjhs' ueÈß 70 muK ;sfhkjd' b;ska u.Ska msreK ÿïßhg fï fofidfydhqfrda f.dvjqKd' álfõ,djla hkfldg fokakg lkak jfâ lsysmhla ,enqKd' ta tlalu B<Õ kej;=fuka ;j;a ish.Kkla ÿïßhg ke.=Kd'

fï ;onoh wiafia fï fidfydhqrka fome;a;g jqKd' whshd ys;=jd u,a,s bÈßhg .shd lsh,d' ta ksid thd bÈßhg .shd' wka;sug fokakg fokakd u.yereKd'

wjidkfha§ whshd ie;mqï 200lg ú;r miafia ÿïßfhka neiaid' ta;a mqxÑ idrE È.gu ÿïßfha .shd' Èk follg miafia fï ‍fmdä;a;d l,algdfjka neye,d ;u fidhqrd fydhkak .;a;d' ta;a tajkúg;a whshd wdmiq ksjig meñK isáhd'

wjidkfha idrE l,algdfõ ÿïßh‍fmd< wjg ysÕdlkak mgka .;a;d' Èk .Kklg miafia fï orejd ‍fmd,Sish úiska wkd: ksjdihlg Ndr ÿkakd' wjik ´iag%ේ,shdkq hqj<la orelug yod.kakg .;a idrE k;r jQfha ´iag%ේ,shdfõ' fï t;eka isg Tyqf.a l;djh'

ug ´iag%ේ,shdfõ Tlafldu ;snqKd' ta;a ál ál f,dl=fjoaÈ uf.a rg .ek Wkkaÿj jeä jqKd' ux fyõjd bkaÈhdfõ f;dr;=re' uf.a foudmsfhda" whshd bkaÈhdfõ nj ug jegyqKd' uf.a ku ú;rla ug u;l ;snqK ksid wkd: ksjdfia wh tal ud yod.;a; ´iag%ේ,shdkq mjq,g lshd ;snqKd'

b;sx ta Tiafia .+.,a fijqï hka;%h iy ;j;a iudc cd,d jfíwvú u.ska uu uf.a .ïm<d; fydhd .;a;d' uu w;=reoka jQ nj m<jQ mqj;am;a oekaùula wka;¾cd,fha ñ;=frl= ug ,ndÿkakd' wka;sug uu uf.a uõìu n,kak wdhs bkaÈhdjg wdjd…

tfyu lshk idrE jir 25lg miq ;ukaf.a uj n,kakg lkaojd,a kqjrg wdjd' ueß,d lsh,d jir 21la wu;l lrmq ;u mq;d ÿgq idrEf.a uj mS%;sfhka bms, .shd'

;udf.a wmQre w;aoelSu ms<sn| l;dj A Long way home kñka ‍fmd;lg we;=<;a lrkakg idrE iu;a jqKd' wdmyq ´iag%ේ,shdjg .sh;a idrE ks;r bkaÈhdjg tkak n,d‍fmdfrd;a;= fjkjd¨‍' oeka idrE b;d ckm%sh pß;hla' Tyqf.a l;dj ,laI .Kkla wka;¾cd,h Tiafia lshjd ;sfnkjd'

;rEI m%kdkaÿ
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.