2016 උසස් පෙළ විභාගයෙන් ලංකාවෙන්ම පළවෙනියන් වූ හපන්නු මෙන්න


2016 Wiia fm< úNd.fhka ,xldfjkau m<fjkshka jQ ymkakq fukak
2016 Wiia fm< úNd.fha m%;sM, fï jk úg wka;¾cd,hg uqodyer ;sfnkjd'

fujr úNd.fhka Ôj úoHd wxYfha m<uq ;ek ysñlrf.k ;sfnkafka ud;r rdyq, úoHd,fha ksi,a mqkair'

fN!;sh úoHd úIh Odrdfjka m<uq ;ek ysñj we;af;a l=reKE., u,shfoaj nd,sld úoHd,fha wudhd O¾uisßghs

jd‚c úIH Odrdfjka Èjhsfka m<uq ia:dkh ysñlrf.k we;af;a fld<U wdkkao úOHd,fha uqÈ; wl,xl rdcmlaIhs'

uykqjr Wiia nd,sld úoHd,fha bka§j¾ .jrïuk l,d úIH Odrdfjka Èjhsfka m<uq ;ek ,ndf.k isákjd

bxðfkare ;dlaIKfõoh úIh Odrdfjka m<uq ;ek lkliqkaorï c;=¾icdka ,ndf.k we;'

ffcj moaO;s ;dlaIK úIh Odrdfjka ,xldfjka m,uq ;ek ,ndf.k ;sfnkafka lE.,a, iaj¾K chka;s uyd úoHd,fha u,s;s YIsl,d È,arx.s YsIHdjhs
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.