අවුරුදු සමරද්දී පොලිස් නිලධාරීන් 1500 ක් ඉස්සර ගෑණු ළමයෙක්ට බලහත්කාරකම් කරලා (VIDEO)


wjqreÿ iuroa§ fmd,sia ks,OdÍka 1500 la biair .EKq <ufhlag n,y;aldrlï lr,d ^VIDEO&
bkaÈhdfõ neka.f,da¾ j,ska ;uhs fï fidapkSh mqj; jd¾;d fjkafka'

2017 f,dalfha fndfyda rgj,a yß iqmsßu úÈhg ms<s.;a;d' bkaÈhdj;a tfyuhs'

yenehs bkaÈhdfõ neka.f,da¾ j, 2017 jir Wodfjk fldg wjqreoao iurmq ,iaik .EKq <ufhla n,y;aldrlulg ,lajqkd'

ta fmd,sia ks,OdÍka 1500 la bÈßmsg'

fmd,sish biairy ;reKhska álla tl;=fj,d fï .EKq <uhf.a isrefrka w,a,,d úúO úúO úÈhg ysßyer lr,d ;sfhkjd'

fmd,sish oelafla kE jf.a ysáho lsh, trg udOH m%Yak lrkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.