ත‍්‍රීරෝද රථ රියදුරන්ට නියෝග 14ක් - ගැසට් නිවේදනය මෙන්න


;‍%Sfrdao r: ßhÿrkag ksfhda. 14la - .eiÜ ksfõokh fukak
mqoa.,hska iy NdKav m‍%jdykh lrk ;‍%Sfrdao r:j,g .dia;= ógrh wksjd¾hh lrñka .eiÜ ksfõokhla ksl=;a lr ;sfnkjd'

2017 ckjdß ui 9fjks Èk fuu .eiÜ ksfõokh ksl=;a lr we;af;a 2017 wxl 1 ork fudag¾ jdyk ksfhda. f,ighs'

ta wkqj l=,shg ;eke;a;ka fyda NdKav m‍%jdykh lsÍu i|yd fyda wkHdldrhlska ;‍%Sfrdao r:hla Ndú; lrk iEu ;‍%Sfrdao r: whs;slrefjl= úiska gelais ógrhla tys iú lsÍu wksjd¾hh nj tu ksfhda.hka ys we;=<;a'

.dia;= f.ùfuka miq ßisÜ m;la ksl=;a lsÍu o ;‍%Sfrdao r: ßhÿrkaf.a j.lSula jk nj tu ksfhda.hka ys we;=<;a'

wod< ßisÜ mf;ys .uka l< ÿr" jdyk ,shdmÈxÑ wxlh" wh l< .dia;=j iy ,nd.;a Èkh hk úia;r o we;=<;a úh hq;=hs'

óg wu;rj ;‍%Sfrdao r:fha ol=Kq mi fodrgqj w¾O jYfhka fyda mQ¾K jYfhka jid ;eîu iy tu fodrgqfjka u.Ska we;=¿ lsÍu iy msg lsÍu ;ykï lsÍu we;=¿ ksfhda. 14la Bg we;=<;a jkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.