අවුරුදු 13නේ සිසුවා නිසා ගැබිනියක් වුන ගුරුවරිය (Photos)


wjqreÿ 13fka isiqjd ksid .eìkshla jqk .=rejßh ^Photos&
´ku orefjl=g ksis ud¾.h fmkajk m<jekshd ;uhs fouõmshka'

B<.g ksjiska msg;§ fojeks u.fmkajkakd ;uhs .=rejrhd lshkafka'

ta;a yß u. fmkajkak bkak .=ßjßhu ;u isiqfjl= ,jd ;ukaf.a wdYdjka ixisÿjd .;a; mqj;la wefußldfõ fglaidia m%dka;fhka jd¾;d jkjd'

jhi wjqreÿ 24la jk wef,laiekav%shd ùrd kue;s fï .=rejßh bx.%Sis udOH b.ekaùfï lghq;= j, ksr; jkakshla'

weh jhi wjqreÿ 13l isiqfjl= iu. jir 10la ,sx.slj tlafj,d ;sfhkjd'

tys wjidk m%;sM,hla jYfhka fï isiqjd ksid tu .=rejßh .eìkshla fj,d lsh,hs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'

flfia fj;;a b;d nrm;, jrola jk fuhg ovqjula jYfhka tu .=rejßhg jir 10l isrovqjula ysñfj,d ;sfhkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.