ටොයොටා සමාගමෙන් ලංකාවට අඩුම මිළට වාහනයක් - 1000cc කාණ්ඩයේ කාර් රථය දැන් වෙළඳපොලේ(PHOTOS)


fgdfhdgd iud.fuka ,xldjg wvqu ñ<g jdykhla - 1000cc ldKavfha ld¾ r:h oeka fj<|fmdf,a ^PHOTOS
Y%S ,xldj ;=< m<uq jrg 1000cc ldKavfha fgdfhdgd r:hla y÷kajd § ;sfnkjd'

fuu r:h ‘wigo˜ kï jkjd'

furg idudkH ck;djf.a ksjfia mdúÉÑh iy ;reK úOdhl ks,OdÍkaf.a wjYH;d i|yd fuu r:h y÷kajd § ;sfnkjd'

b;d myiq ñ,lg fuh fj<|fmd<g ksl=;a lr we;s w;r iqjmyiq fukau myiq ñ<g ,nd.; yelsfuu ldKavfha r: i|yd furg fj<|fmd< ;=<úYd, b,aÆula mj;sk njhs fgdfhdgd ,xld ^mqoa'&iud.u mjikafka'

j;a;,"r;au,dk"l=reKE., iy r;au,dk m%o¾Ykd.drj,ska fï iïnkaOfhka f;dr;=re ,nd.; yels jkjd'

wigo r:fha we;s úfYaI;d my;ska lshúh yelshs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.