රටම කතාවුණු දම් රැජිණ බස් එක අලුත් විදියකට ජනවාරි 1 වැඩ පටන් ගත්ත හැටි - Photos


rgu l;djqKq oï /ðK nia tl w¨‍;a úÈhlg ckjdß 1 jev mgka .;a; yeá - Photos 
zzoï /ðKzz lshkafka myq.sh ld,h mqrd f.dv fofkla l;djqKq nia r:hla' j,iauq,a, - fld<U ud¾.fha Odjkh lrk fï nia r:hg ñksiaiq fuÉpr leu;s jqfKa tys ;sfhk fmkqu ksid ú;rlau fkfjhs'

Tjqka iEu jirlu ckjdß 1jkod nia r:fha hk ish¿u fokdgu lEfuka îfuka ix.%y lrkjd' fï 2017 jif¾§ Tjqkaf.a /lshdj wdrïN lrk wjia:dfõ oï /ðK nia r:fha wdj whg Tjqka ix.%y lrmq yeá'''


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.