මව්කිරි ප්‍රශ්නයකට වියරු වැටුනු සැමියෙකු බිරිඳට කළ අපරාධයක් (VIDEO)


uõlsß m%Yakhlg úhre jegqkq ieñfhl= ìß|g l< wmrdOhla ^VIDEO&
mjq,a wdrjq,la ÿrÈ. .syska wo Wfoa 9'30g ú;r lsUq,dmsáh cïnq.yf.dve,a, m%foaYfhaÈ ieñfhla ;ukaf.a ìßoj >d;kh lr,d'

ìßo;a tlal rKavqfj,d" fldkal%sÜ msrjQ ma,diaála ngfhka .ymq ksid ;uhs ìßo Ôú;fhka iuq.;af;a'

fï wjdikdjka; brKug ,lajqfka ;=Idßld ixÔjkS m%kdkaÿ kue;s 26 yeúßÈ tlaore ujla'

ìßo udi 4l mq;dg uõlsß fokafka keye lsh,d ieñhd ìßo tlal rKavqfj,d'

ìßog;a ks;ru flaka;s hk ksid fokakd w;r wdrjq, fydogu ÿrÈ. .sys,a,d'

fï rKavqj wka;sug wjika jqfka ieñhdf.a fmd¨‍ myßka ìßof.a Ôú;h wysñ jqKdg miafia'

ñh.sh ldka;dj ldf,l boka udkisl frda.S ;;a;ajhg m%;sldr .kakjd'

weh óg ojia 6lg biair;a m%;sldr wrf.k ;uhs frdayf,ka f.or weú;a ;sfhkafka'

blauka fldamh ksid ;ukaf.a ìßo >d;kh lrmq fï ieñhd wo Wfoa lgdk fmd,Sishg Ndr jqKd

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.