දැරියට මරු කැඳවූ අනතුර ගැන රියදුරා කියූ පට්ටපල් බොරුව (VIDEO)


oeßhg ure le|jQ wk;=r .ek ßhÿrd lshQ mÜgm,a fndrej ^VIDEO&
wêl fõ.fhka Odjkh jqkq jEka r:hla ud¾.fhka bj;g mek ,hsÜ lKqjl yemams,d fmr¨‍fka wo mdkaor 3'45g ú;r'

wkqrdOmqr - uykqjr ud¾.fha fk¿ïl=,u m%foaYfhaÈ fï wk;=r isoaOfj,d ;snqKd'

fï wjdikdjka; isoaêfhka wjqreÿ 8l ÿfjl=g Ôú;h wysñ jqKd'

ldka;djka 4fofkl= we;=¿ 6fofkla m%;sldr ioyd uykqjr frday,g we;=¿ lr,d'

ñh.sh l=vd oeßhf.a uj;a fmr¿kq jEka r:hg hgfj,d'

JCB hka;%hl wdOdrfhka jEka r:h Tifj,d thdj bj;g .kak .fï wh f.dvla uykais jqKd'

weh wkqrdOmqr frdayf,a nrm;, ;;a;ajfha m%;sldr ,nkjd lsh,hs jd¾;d fjkafka'

jEka r:fha ßhÿrdf.a wêl fõ.h fï wk;=rg uq,afj,d'

thd fmd,Sishg kï lsh,d ;sfhkafka ysáyeáfha jEka r:fha frdaohl ;sßx. ;o jqk ksid tal md,kh lr.kak neß jqKd lsh,hs'

yenehs fmd,Sish lshkafka tfyu ;sßx. ;oùula jqKd kï gh¾ i<l=Kq ud¾.fha ;sìh hq;= jqk;a tjekakla fmakak keye lsh,hs'

fldfydujqk;a jEka r:fha ßhÿrd w;awvx.=jg .;a;= wkqrdOmqr fmd,Sish thdj wo oj,a Widúhg bÈßm;a lrkak iQodkñka ysáfha'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.