පළමු ගමනේදීම මියගිය රූමත් ගුවන් නියමුවරිය මියෙන්නට පැයකට පෙර කී කතාව (VIDEO&PHOTOS)


m<uq .ufka§u ñh.sh rEu;a .=jka kshuqjßh ñfhkakg mehlg fmr lS l;dj ^VIDEO&PHOTOS&
;u m<uq isú,a .=jka fiajd rdcldß .ukg iyh kshuqjßhl f,i tlajQ Sisy Arias th ;ukaf.a wjika .ukhehs is;kakg ke;' n%‍iS, m<uqfm< mdmkaÿ iudch l%Svlhska iu. .=jka.;jQ weh ñhEug mehlg muK fmr .=uka hdkfha .uka.;a udOHfõÈhl= yd l< l;d nfyys ùäfhdaj fïjkúg f,dj mqrd ,laI ixLd; msßilf.a wjOdkhg ,laj ;sfnkjd'

29 yeúßÈ Sisy Arias fldf,dïìhdfõ ckm%sh ksrEmk Ys,amskhlo jkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.