කෝටි දෙකකට වංචා කළ මීගමුවේ පොඩි සක්විති කාන්තාව (VIDEO)


fldaá follg jxpd l< ó.uqfõ fmdä ilaú;s ldka;dj ^VIDEO&
wo Wfoa ó.uqj fmd,sia wêldß ld¾hd,hg uy fik.la wdfõ meñ‚,a,la odkak' ta meñ‚,af,ka lshejqfka k;a;,a iSÜgqjlg lsh,d i,a,s tl;= lrmq ldka;djla ta i,a,s;a wrka mek,d .sys,a,d lsh,hs'

wjqreÿ 8la mqrd fï ldka;dj k;a;,a iSÜgqj od,d'

yeu wjqreoaolu fj,djg i,a,s fírmq ksid 2500l ú;r msßia fï wjqreoafo;a iSÜgqjg tl;=fj,d'

22 jeksodhs lÜáhg iSÜgqfõ i,a,s fírkak ;sífí' yenehs oeka i;shl fjf,a boka i,a,s tl;= lrmq ldka;dj thdf.a ore mjq, tlalu udrefj,d'

fï úÈyg thd jxpd lrmq uqo, remsh,a fldaá 2lg jeähs'

thd fï iSÜgqjg tl;= jqk wh w;r ms<sldjlg ie;alula lr.kak i,a,s tl;= lrmq ldka;djl=;a ysáhd'

fmd,Sisfha meñ‚,s lrmq lÜáh ó.uqj je,a,ùÈfha msysá fï ldka;djf.a uyf.org .sh fj,dfõ t;k WKqiqï ;;a;ajhla we;s jqKd'

ldka;djlg mmqfõ wudrejl=;a we;s jqKd'

fï jxpdjg wyqjqkq ÿla uykaisfhka i,a,s yïnlrmq yeu flfklau b,a¨‍fõ ,xldfõ fldfya fyda yex.s,d bkak fï ldka;dj fldfyka fyda w;awvx.=jg wrf.k ;ukaf.a i,a,s ál wrka fokak lsh,hs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.