හින්දි ගීයෙන් ලොවක් මවිත කළ බොලිවුඩයටත් ආරාධනා ලැබූ සිංහල ගායිකාව – පුංචි ඇප් එකක් සිංදු කුෂීට වාසනාව ගෙන ආ හැටි (PHOTOS/VIDEO)


yskaÈ .Sfhka f,djla uú; l< fnd,sjqvhg;a wdrdOkd ,enQ isxy, .dhsldj - mqxÑ wema tlla isxÿ l=ISg jdikdj f.k wd yeá ^PHOTOS$VIDEO&
nyf¾kfha isg wka;¾cd,h l<Uk ñhqre .S rdjhla'

w;s ñhqre y~lska yskaÈ .S;fhka rislhka mskjk weh Y%S ,dxlsl ;re‚hla'

‘iañhq,a’ uDÿldx.h Tiafia Tn yuqjk weh ‘l=IS’'

l=IS .sïydks'

‘l=IS’ f,iska ñ;=re ñ;=ßhka ye¢kajqj;a wef.a ienE ku uOQId .sïydks'

oekg ‘iañhq,a’ uDÿldx.h fhdodf.k .S .hk fndfydafokdg th y÷kajd ÿkafka ;uka nj;a weh mjikakSh'

tfy;a weh jD;a;Sh .dhsldjl fyda ix.S; Ys,ams‚hl fkdfõ'

weh nyf¾kfha rEm,djKH wdh;khl fiajh lrk 23 yeúßÈ ;re‚hla'

—uu ljodj;a ix.S;h bf.kf.k kE"˜ hehs l=IS mjikakSh'

—yenehs ,xldfõ§;a" nyf¾kaj,;a m%ix.j, tfyu uu .S; .dhkd lr,d ;sfhkjd'˜

yskaÈ NdIdj p;=r f,i yiqrejñka nyf¾kfha§ weh .S .hk whqre ÿgq m%Odk fmf<a fnd,sjqâ iskud wOHlaIjrfhla ;ukag fnd,sjqâ mqrjrhg wdrdOkd l< nj;a l=IS ixfoaYhg lshd isáhdh' tfy;a weh ;ju ta .ek wjika ;SrKhla f.k keye'

l=IS fyj;a uOQId .sïydks .S .hkafka yskaÈ NdIdfjka muKla fkdfõ'

kqÿre wkd.;fha§u h<s;a Y%S ,xldjg meñK ,dxlSh risl risldúhkag ish ks¾udKj,ska ix.%y lsÍu l=YS f.a n,dfmdfrd;a;=jhs'
l=ISf.a olaI;djhka fndfyda fokd y÷kd.;af;a my; .Sfhks''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.