සුපිරි පොප් ගායිකා බ්‍රිට්නි ස්පියර්ස් මියයයි.?? - Photos


iqmsß fmdma .dhsld ì%Üks iamsh¾ia ñhhhs'@@ - Photos
ckm%sh fmdma .dhsld ì%Üks iamsh¾ia ñhf.dia we;s njg Üúg¾ .sKqulska m< jQ m‚jqvla ms<sn| oeä l;dnylg ,laj ;sfnkjd'

fuu m‚jqvh m,ù ;sfnkafka fidaks ñhqisla iud.ug wh;a Üúg¾ .sKqu u.ska'

flfia fj;;a fuu m‚jqvh m< lr we;s .sKqu ihsn¾ m%ydrhlg ,laj we;s nj;a" tu Üúg¾ m‚jqvh fïjk úg bj;a lr we;s nj;a fidaks iud.u miqj mjid ;sfnkjd'

fï fya;=fjka ì%Üks f.a risl risldúhka f.ka iudj wheo isák njo Tjqka jeäÿrg;a i|yka l<d'

fï iïnkaOfhka ì%Üks iamsh¾ia m%;spdr olajd ke;;a ish fiajdodhsldj iqfjka isák nj wef.a l<ukdlre úiska mjid ;snqKd'


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.