සුසන්තිකා ගුවනින් කොළඹට (PHOTOS)


iqika;sld .=jkska fld<Ug ^PHOTOS&
Èh;,dj uQ,sl frday,g we;=<;a lr isá T,sïmsla molalï ,dNS iqika;sld chisxy fld<U cd;sl frday,g udrelr tjd ;sfnkjd' .=jka yuqod fy,sfldmagrhlska cd;sl frdayf,a fy,sfldmag¾ wx.kh fj; iqika;sld /f.k wd wjia:djhs fï'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.