මැරෙන්න මොහොතක් තියා හරි මහණ දම් පුරන්න පෙරුම් පුරන සඳනි පතිරගේ - Photos


uefrkak fudfyd;la ;shd yß uyK oï mqrkak fmreï mqrk i|ks m;srf.a - Photos
i|ks m;srf.a lshkafk kj mrmqf¾ ckm%sh ks<shla' mqxÑ ;srfhka iy .S; ùäfhda w;ßka risl is;a Èkd.;a i|ks m;srf.a myq.sh ojil thdf.a úia;r i;s wka;mqj;am;lg lsh,d ;snqKd'

tysÈ fndfyda fofkl=f.a wjOdkh fhduqjqfKa weh uyK fjkjd hehs lshQ l;djla' 

mdi,a fma%uh''@
wfmda uyd tmd lrmq ld,hla' fndre jevla' fndreu jevla' 

.eyeKq <ufhl= újdy úh hq;= jhi
wksjd¾fhkau wjqreÿ 25-26''@

uqo,a'''@
w;HjYH fohla' 

rEm,djkHd.dr''@
rEm,djkHd.drh;a wjYH fohla' ,iaik fjkak ú;rla fkfuhs' uÕ=‍,a f.orl .sh;a ´l we;=<g .syskafk hkafk' yenehs uu kï rEm,djkHd.drj,g hkafk kE'

oji .; lrkak ke;=j neß foa fudllao''@
cx.u ÿrl;kh'

leurdj bÈßfha Tng .e,fmkj fmïj;d''@
udOj úfÊisxy

Tng Ôúf;a l<lsrefKd;a''@
wksjd¾fhkau uyK fjkjd' uf.a f,dl=u leue;a; iy n,dfmdfrd;a;=j uefrkak fudfyd;lg l,ska yß uyK fjk tl'

,shkdfvda älem%sfhdaf.a fmïj;shf.a pß;h rÕmdkak ,enqfKd;a''@
wïfuda''' uu lrkjd'' ux ys;kafk wkak ta oji ;uhs uf.a Ôúf;a fyd|u oji fjkafk' 

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.